Címke: jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 1-én tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy
7 megválasztott főből 6 megjelent, az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a meghívóban
mindenki kézhez kapta, a közművelődési koncepció tárgyalását kérem elhalasztani a művelődési
ház vezetőjének jelenleg is tartó betegedése miatt, valamint a segély ügyeket tárgyaljuk első
és az ingatlan ügyeket második napirendi pontként. Aki a módosított napirenddel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 szavazat.

– Zárt ülés-

2. Napirendi pont
Ingatlan értékesítés

dr. Bak Ferenc polgármester: Előző ülésünkön döntöttünk a 479, 480 és 481 helyrajzi számú
önkormányzati ingatlanok eladási áráról, az érdeklődők erre válaszul 1.750.000 Ft-os, 50 %-os
ajánlatot tettek.

dr. Lovász László jegyző: Ha más számára is értékesíthető az ingatlan, eladásra kell
meghirdetnünk, amelyen bárki ajánlatot tehet, és nem sérül a nyilvánosság elve. A licit során az ár
felfelé és lefelé is mozoghat, de nem mehet a hirdetésben szereplő ajánlati ár 50 %-a alá.

Somogyi Gábor ajánlattevő: Ezek az ingatlanok lakóház építésére valószínűleg nem, vagy csak
jelentős többletköltséggel alkalmasak, a nyél, amelyen megközelíthetőek legfeljebb 2 méter széles,
így nagyobb teherautóval nem lehet behajtani. Az ingatlanokat kertként szeretnénk hasznosítani.

dr. Lovász László jegyző: Az Önök által ajánlott áron most semmiképpen sem tudjuk eladni az
ingatlanokat, de a következő testületi ülésre előkészítem a hirdetés és licit lebonyolítását.

Erdei Csabáné képviselő: Mennyi időn belül tudjuk az ügyletet lebonyolítani?

dr. Lovász László jegyző: Megközelítőleg két hónap.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Somogyi Gábor és neje 1.750.000
Ft-os ajánlatát a 479, 480 és 481 helyrajzi számú telkekre az Önkormányzat elfogadja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 2 igen és 4 nem szavazattal a képviselő-testület az
ajánlatot nem fogadja el.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a három telket
értékesítésre hirdesse meg, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 4 igen és 2
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
26/2012. (III.01.) számú határozata
ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 479, 480 és 481 helyrajzi
számú ingatlanokat értékesítésre hirdeti meg az értékbecslés szerinti 2500 Ft/m2
áron.
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a három ingatlant egyben
értékesíti.
Felhatalmazza a jegyzőt a hirdetés és licit teljes körű lebonyolításával.

Felelős: jegyző
Határidő: meghirdetésre 2012. március 10.

Két napirend között

Nagy László tinnyei lakos: Szeptembertől az iskola nyitvatartási ideje 8-tól 17 óráig tartott.
Két nappal az esedékes dátum előtt kaptunk az iskola vezetésétől értesítőt, hogy az iskolai
gyermekfelügyelet a továbbiakban 16 óráig tart. Beszéltünk az igazgató asszonnyal és a
polgármester úrral is, de nem jutottunk megegyezésre. Kérem a képviselő-testületet, hogy az
iskola házirendjébe illessze be a hosszabb nyitva tartást, mert ez szolgálja jobban a dolgozó szülők
érdekeit.

Tagscherer Zsuzsanna tinnyei lakos: Amennyiben az iskola 16 óráig lesz nyitva a következő
tanévben, a gyermekeinket nem tudjuk majd a tinnyei iskolába íratni. Megkérdeztem az igazgató
asszonyt, aki úgy tájékoztatott, hogy nem fognak gyereket az utcára tenni azért, mert bezárt az
iskola, de nem szeretnék szeptemberben azzal szembesülni, hogy csak 4 óráig lehetnek az iskolában
a gyerekeim, és én minden nap később érek haza.

dr. Bak Ferenc polgármester: Amennyiben az iskola működtetését átveszi az állam, nem lesz
beleszólásunk a nyitva tartásba.

dr. Lovász László jegyző: A testület most dönthet a házirend módosításáról.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki az általános iskola nyitva tartásának 17 óráig történő
meghosszabbításával egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
27/2012. (III.01.) számú határozata
iskolai nyitva tartásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kossuth Lajos
Általános Iskola vezetését és tantestületét az iskolai nyitva tartás 17 óráig történő
meghosszabbítására, és a házi rend ennek megfelelő módosítására.

Felelős: iskolaigazgató
Határidő: március 14.

3. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetés elfogadása

dr. Bak Ferenc polgármester: A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tervezetét megtárgyalta,
változatlan főösszeggel elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság javasolja a telekadó bevételi
előirányzat 15 millió forinttal való csökkentését és az ingatlanértékesítés bevételi előirányzat 15
millió forinttal történő emelését. Ha kérdés, hozzászólás nincs, aki a módosított rendelettel egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadja a 2/2012. (III.01.) számú

rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

4. Napirendi pont
Kötvény ingatlanfedezet biztosítása az Erste Bank részére

dr. Bak Ferenc polgármester: A bank a szennyvíz díjak elmaradása miatt további kötvény
fedezeti biztosítékot kér ingatlanfedezet formájában. Az általam javasolt ingatlanok a zsidó temető
mellett fekvő belterületi telekingatlanok, egy királyvölgyi telek, valamint a két régi iskola épület.

dr. Lovász László jegyző: A bankkal kötött szerződés értelmében kérhetik az ingatlanfedezet
biztosítását.

Turi Gábor képviselő: Mit jelent az Önkormányzat számára, ha megterhelik ezeket az
ingatlanokat?

dr. Lovász László jegyző: Ameddig pontosan törlesztünk semmit sem jelent, ha nem fizetünk a
bank nyomott áron értékesíthetné ezeket az ingatlanokat.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a felsorolt
ingatlanok fedezetként történő felajánlását, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen, 1 nem, és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület a javaslatot
elfogadja és a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
28/2012. (III.01.) számú határozata
ingatlanfedezetről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erste Bank részére a
kibocsátott kötvény fedezetéül felajánlja a Tinnye 569/1, 478, 1424, 643/1, 643/3,
644/2, 645/1, és 645/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, és az előző testületi ülésen felmerült
képviselői kérdésekben tett intézkedésekről

dr. Bak Ferenc polgármester: A ZSÁMERT-től érkezett megkeresést a társulati megállapodás

módosításáról mindenki megkapta. Aki a megállapodás módosításával egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú 6 szavazattal a képviselő-testület a
következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
29/2012. (III.01.) számú határozata
társulási megállapodás módosításáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zsámbéki Medence
Területfejlesztési Társulás (székhelye: 2053 Herceghalom Gesztenyés u. 3.)
társulási megállapodását módosító 03/2011.(XII.09.) számú határozatát a
székhelyváltozásról, valamint a 06/2012.(I.27.) számú határozatát Páty Község
Önkormányzatának felvételéről elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

dr. Bak Ferenc polgármester: A Horváth-Városi-Tóthfalusi befektető csoport a 2010-2011. évi
telekadó fejében hét telekingatlant ajánl.

György Attila képviselő: Bizonytalan, hogy a telkek eladásából befolyik-e annyi, amennyinek az
adóból kellene.

dr. Lovász László jegyző: Az adós kolléga minden lehetőséget megpróbált a behajtásra, de
eredménytelenül. A telekértékesítésből majd lesz bevétel a jövőben.

Turi Gábor képviselő: Amennyiben elfogadjuk ezeket a telkeket, hirdessük meg eladásra.

Reketye László képviselő: Fogadjuk el.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az ajánlat
elfogadását. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen és 1 nem
szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
30/2012. (III.01.) számú határozata
ingatlanok átadásáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth Géza, dr. Városi
László és Tóthfalusi György által felajánlott 1443, 1444, 1506, 1507, 1520,
1580, és 1582 helyrajzi számú építési telkeket elfogadja, azt a 2010. és 2011. évi
telekadó tartozás kiegyenlítésére beszámítja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Erdei Csabáné képviselő: Mikor költözik az óvoda?

dr. Bak Ferenc polgármester: Elindult a használatbavételi engedélyezéshez a szakhatósági
állásfoglalások beszerzése. A költözés is folyamatban van.
Erdei Csabáné képviselő: A vízelvezetéses beruházás befejezése előtt a kivitelező az utakat javítsa

ki, mert több helyen tönkretették.
A csatornaüzemeltető cég felügyelő bizottságában még mindig nincsen delegált tagja a tinnyei
képviselő-testületnek.

Turi Gábor képviselő: Lakossági bejelentést kaptam, hogy a Honfoglalás utca feletti árok építése
során a villanyoszlopok megdőltek.

dr. Bak Ferenc polgármester: Megnézetem a kivitelezővel.

Reketye László képviselő: A tejház oldalára felkerült egy hirdető tábla. Fizetett az
Önkormányzatnak a hirdető?
A Kossuth utcai járdán a Lőrinczék magasabbra betonozták a kocsibeállót, ezért esős időben a járda
használhatatlan, mert áll rajta a víz.
Sáros időben a szelektív hulladékgyűjtő sziget használhatatlan, kerüljön vissza a régi helyére.
A Balázs-Busz telephelyéhez vezető út használata fejében a vállalkozó azt ígérte, hogy parkolót
alakít ki a temetővel szemben. Ez a mai napig nem történt meg.

Czakó Péter képviselő: Az iskolai étkeztetés felmérését felmérése elkészült. A reggelit és
az uzsonnát átlagosra értékelték a gyerekek, úgy látom, hogy amióta nem adagokban kapják
meg a gyerekek, hanem ki van téve számukra és szabadon vehetnek belőle, a mennyiségét is
megfelelőbbnek találják. Az ebédnél a főételt a gyerekek nagy része finomnak találta, de nem
elegendőnek. A tésztaféle és a pörkölt az esetek döntő többségében kevés. Mindent egybe vetve
arra a megállapításra jutottunk, hogy nem kell a cégnek felmondani, hanem egyeztessünk velük az
ételek párosításáról, hogy amennyiben gyengébb második fogás van, mindenképpen olyan leves
legyen, amit a gyerekek döntő többsége szívesen fogyaszt, és a tésztafélékből készítsenek egy kicsit
többet.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét
bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy
7 megválasztott főből 5 megjelent, az ülés határozatképes. A napirendi pontokat mindenki kézhez
kapta, a közművelődési koncepció tárgyalását kérem elhalasztani a művelődési ház vezetőjének
lebetegedése miatt. Aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 szavazat.

1. Napirendi pont
A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének és a Pilisvörösvári Rendőrőrs
őrsparancsnokának bemutatkozása, kinevezésük véleményezése

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm körünkben dr. Csipler Norbert őrnagy és dr. Medveczki
Zsolt kapitány urakat. Átadom a szót.

dr. Csipler Norbert kapitányságvezető: Kettős vezetőváltás történt, úgy érzem fiatal lendületes
vezetők lettek kinevezve. Fontosnak tartom az együttműködést az önkormányzatokkal, a polgárőr
szervezetekkel és a civil szervezetekkel is. Nyitni kívánunk az állampolgárok felé, munkánkat
probléma-orientáltan végezzük. Szervezünk a területünkön működő iskolák számára ún. iskola
rendőre programot ügyességi versennyel, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a rendőrökkel és a
közlekedés szabályaival. Bűnügyi szempontból Tinnye nem a legfrekventáltabb terület. Az új kmb-
s lakhatása tekintetében kérünk további együttműködést az Önkormányzattól.

Czakó Péter képviselő: Tinnye főútja betölti az M0-s szerepét, ezért nagyon nagy a forgalom,
kerékpárral közlekedni életveszélyes. Van-e arra lehetőség, hogy Tinnyén rendszeres
sebességmérés legyen? Régebben többször volt a faluban traffipax.

dr. Csipler Norbert kapitányságvezető: Szívesen jövünk gyakrabban traffipaxolni, de kérjük a
testület támogatását, ha helyi lakosokat is megbüntetünk nem csak az átmenőket.

dr. Mecveczki Zsolt őrsparancsnok: Többször fogunk jönni, a heti rendszerességet azonban nem
tudom megígérni, mert kevés a készülék, de a rendőrőrs személyi állománya már megfelelő. Az új
kmb-s sajnos nem él itt a településen, holott ez lenne az ideális állapot. Úgy gondolom a kinevezése
óta sokat javult a helyzet.

Czakó Péter képviselő: Milyen szabályok vonatkoznak a cross-motorosokra, mert gyakran a

kirándulókat veszélyeztetik?

dr. Medveczki Zsolt őrsparancsnok: Csak közúton és természetvédelmi területen ellenőrizhetjük
a motorosokat is.

dr. Csipler Norbert kapitányságvezető: Szívesen tartanánk a motorosoknak fórumot, ha az
Önkormányzat együttműködik.

Erdei Csabáné képviselő: Gratulálok a kinevezésükhöz! Többször felmerült, hogy Pilisvörösváron
Rendőrkapitányság lesz. Mi erről a hír?

dr. Csipler Norbert kapitányságvezető: Jelen gazdasági helyzetben nem valószínű, hogy
Pilisvörösváron rendőrkapitányságot alakítsanak ki, de őrsfejlesztésre van lehetőség. Az őrs
állományából nagyon hiányzik a baleseti helyszínelő és a bűnügyi technikus, a jövőben ilyen
létszámbővítésre is lesz lehetőségünk. A tárgyi feltételek tekintetében a Pilisvörösvári Rendőrőrsön
előállító helyiséget kívánunk kialakítani.

dr. Medveczki Zsolt őrsparancsnok: A 2010-es évhez viszonyítva jelentősen növekedett az
állományi létszám, ez közterületi jelenlét bővülést eredményezett.

Erdei Csabáné képviselő: A Polgárőrséget az Önkormányzat finanszírozza, a kmb-s igénybe
veheti a segítségüket.

dr. Csipler Norbert kapitányságvezető: Nagy segítséget jelentene, ha a Polgárőrség autóját
használhatná a rendőr, ez más településen jól működik.

Erdei Csabáné képviselő: Az együtt járőrözés gondolom megoldható.

dr. Medveczki Zsolt őrsparancsnok: A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a kmb-snek nincsen
szolgáltai autója, ez megnehezíti a gyors intézkedést. Más településen a lejárt lízingű rendőrautókat
vettek meg a helyi vállalkozók, amelyet azután a kmb-s rendelkezésére bocsátottak.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátom
kapitányságvezető úr kinevezésének támogatását. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
1/2012. (I.26.) számú határozata
kapitányságvezető kinevezéséről

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete dr. Csipler Norbert rendőr
őrnagy Budaörsi Rendőrkapitányság vezetői kinevezését támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátom az őrsparancsnok úr kinevezésének
támogatását. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
2/2012. (I.26.) számú határozata
őrsparancsnok kinevezéséről

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete dr. Medveczky Zsolt
rendőr százados Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezését támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.
Napirendi pont
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

dr. Lovász László jegyző: A rendeletmódosítás az ápolási díjak folyósításának hatályon kívül
helyezéséről szól. Ez nagyságrendileg évi 1 millió forint megtakarítást jelent az Önkormányzat
számára, mert a méltányos közgyógyellátást teljes egészében az önkormányzatoknak kell
finanszírozni.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a rendeletmódosítással egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 5 szavazattal elfogadja az 1/2012. (I.26.) számú rendeletét
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.26.) számú
rendeletének módosításáról.

3. Napirendi pont
A 2012. évi ülésterv, munkaterv elfogadása

dr. Bak Ferenc polgármester: A munkatervet a meghívóval együtt mindenki megkapta, kérdés,
hozzászólás van-e?

Erdei Csabáné képviselő: A munkaterv a felmerülő problémák fényében változhat.

dr. Bak Ferenc polgármester: Természetesen.

Erdei Csabáné képviselő: A jövőben inkább tartsunk több testületi ülést kevesebb napirenddel.

dr. Bak Ferenc polgármester: A jövőben minden hónap utolsó csütörtökén tervezem a rendes
testületi ülések megtartását.

Erdei Csabáné képviselő: Az előterjesztéseket kérem körültekintőbben előterjeszteni, hogy
megalapozottabb lehessen a döntés.

Turi Gábor képviselő: Javasolom korlátozni a hozzászólások hosszúságát, akkor nem nyúlnának
az éjszakába a testületi ülések.

György Attila képviselő: A februárban esedékes civil szervezetek elszámolását javaslom, hogy a
Pénzügyi Bizottság is tárgyalja. Ezen kívül tavasszal a közmeghallgatás is esedékes lenne.

dr. Lovász László jegyző: Javaslom, hogy olyan időpontra tegyük a közmeghallgatást amikor már
van elfogadott költségvetésünk.

dr. Bak Ferenc polgármester: Márciusban, vagy áprilisban tudjuk tartani a közmeghallgatást. Ha
több kérdés nincs szavazásra teszem fel a munkaterv elfogadását a javasolt változtatásokkal együtt.
Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
3/2012. (I.26.) számú határozata
2012. évi munkaterv

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét
elfogadja.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos

4.
Napirendi pont
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele

dr. Lovász László jegyző: 2011-ben késve fogadta el a képviselő-testület a 2008. és 2009. évi
zárszámadásokat és több hónap késéssel a 2010. évi zárszámadást. A Kormányhivatal a késedelmes
elfogadás miatt tette a törvényességi észrevételt. A zárszámadási rendeletet minden év április 30-ig
kell a polgármesternek a képviselő-testület elé terjesztenie elfogadásra.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a törvényességi
észrevétel elfogadását. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
4/2012. (I.26.) számú határozata
törvényességi észrevételről

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi észrevételét a zárszámadási rendeletek
előterjesztése és elfogadása tárgyában elfogadja.
Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy fokozott figyelmet tanúsítson
a zárszámadási rendelet határidőben történő előkészítése és előterjesztése
témakörében.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2012. április 30.

5. Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és az előző testületi ülésen felmerült
képviselői kérdésekben tett intézkedésekről

dr. Bak Ferenc polgármester: A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a
szemétszállítási díj emeléséről szóló határozatot vissza kell vonni. Ezen kívül a szemétszállításra

vonatkozó, ez év végéig tartó megállapodásról szükséges most határozatot hoznunk, ahogyan
az előző testületi ülésen megbeszéltük. A ZSÁMERT javaslatát a hulladékgazdálkodás közös
működtetéséről írásos formában mindenki megkapta, ha a törvényjavaslat elfogadásra kerül
visszatérünk rá.
Aki a szemétszállítási díjról szóló határozat visszavonásával egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
5/2012. (I.26.) számú határozata
a szemétszállítás díjáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szemétszállítás díjáról
szóló 101/2011. (XII.08.) számú határozatát a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. tv. 57. § (1) bekezdése értelmében hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Szavazásra teszem fel a hulladékgazdálkodási megállapodás
meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület a következő határozatot
hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
6/2012. (I.26.) számú határozata
hulladékgazdálkodási megállapodásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett
megállapodás-tervezetet a közszolgáltatási szerződés átmeneti időre történő
meghosszabbításáról elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont
Ingatlan értékesítés

dr. Bak Ferenc polgármester: Somogyi Gábor és neje az ingatlanja mögött fekvő Önkormányzati
tulajdonú beépítetlen területre adott be vételi ajánlatot.

Czakó Péter képviselő: Jó adottságú terület, nagyon szép és egységes. Azt kellene mérlegelnünk,
hogy egybe vonva, vagy ketté osztva két jó építési telket alakítsunk-e ki a területből.

dr. Lovász László jegyző: Ajánljuk fel, hogy vegye meg egyben, és egy hónapig tartsa az
Önkormányzat az ajánlatát.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A
képviselő-testület 3 igen és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
7/2012. (I.26.) számú határozata
ingatlanértékesítési ajánlatról

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete Somogyi Gábor és neje
Tinnye Petőfi S. u. 15. szám alatti lakosok vételi megkeresésére úgy dönt, hogy
a 479, 480, és 481. helyrajzi számú ingatlanokat egyben kívánja értékesíteni az
értékbecslés szerinti 2500 Ft/m2-ért, összesen 1460 négyzetmétert 3.587.000
forintos áron.
Az Önkormányzat ajánlata 30 napig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: értesítéstől számított 30 nap

dr. Bak Ferenc polgármester: Vételi ajánlat érkezett a 820 hrsz.-ú zsákutca végének megvételére
az utcában utolsó telek tulajdonosától, amely telekhez az utca vége szervesen hozzákapcsolódhat.
Az értékbecslés kb. 400 ezer forintról szól.

dr. Lovász László jegyző: A kialakítás költségeit is viselje a vevő, javaslatom szerint.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a költség átterheléssel módosított javaslattal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
8/2012. (I.26.) számú határozata
ingatlanértékesítési ajánlatról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga József és neje
Tinnye Ady E. u. 819 hrsz.-ú telek tulajdonosai vételi megkeresésére úgy dönt,
hogy a 820. helyrajzi számú kivett út ingatlanból a 819. hrsz.-ú telekingatlan előtti
részt értékbecslés szerinti 2500 Ft/m2-ért. A terület nagysága megközelítőleg 157
m2, a pontos méret csak a megosztási vázrajz elkészülte után válik ismertté.
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség (pl. földmérői díj) a vevőt terheli.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értesítéstől számított 30 nap

7. Napirendi pont
Egyebek

Erdei Csabáné képviselő: Az iskolai ebéd ügyében történt-e változás?

dr. Lovász László jegyző: Többször ellenőriztem, de ezekben az esetekben mindig meg volt
az adag. Több településen érdeklődtem az iskolai étkeztetésről, de mindenhol magasabb volt a
tinnyeinél az ár.

Czakó Péter képviselő: Vannak napok, amikor jó az étel, de kevés, máskor nem jó, akkor
a mennyisége megfelelő. Azt javasolom, hogy beszéljük meg a szolgáltatóval, hogy mik az
elvárásaink.

Erdei Csabáné képviselő: Azt nem értem, hogy a legutóbbi ülésen felmerült ez a probléma, de
senki sem tett a megoldás ügyében semmit.

dr. Lovász László jegyző: Az iskolaigazgató-helyettes véleménye szerint nincs probléma az
étkeztetéssel.

Turi Gábor képviselő: Elégedettségi kérdőívet lehet kiosztani a minőség tisztázása érdekében. A
mennyiségnek pedig van normája, ami mérhető. Ha rossz a minőség, vagy kevés az étel a szállító
tudomására kell hoznia az iskolának, illetve az óvodának.

dr. Bak Ferenc polgármester: Akkor kell reklamálni, amikor a probléma felmerül.

dr. Lovász László jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
9/2012. (I.26.) számú határozata
intézményi étkeztetésről

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri az iskola
igazgatóját, hogy két héten keresztül végeztessen elégedettségi felmérést a
minőség és mennyiség kérdésében valamennyi, az étkeztetésben részt vevő
gyermek és felnőtt bevonásával.
A felmérés eredményének ismeretében az igazgató folytasson egyeztetést a
szolgáltató cég vezetésével a problémás kérdések tisztázása érdekében.
Kerüljön kijelölésre az iskola részéről az a személy, aki a konkrét problémát a
szolgáltató felé, a felmerülés napján 14 óráig jelzi.

Felelős: jegyző
Határidő: a képviselő-testületnek benyújtandó beszámoló tekintetében 2012. február 20.

Czakó Péter képviselő: Az óvoda udvarának rendbetétele élvezzen prioritást, mert a felújítás
költségvetésében nincsen benne. Fontos, hogy erre forrást találjunk.

dr. Bak Ferenc polgármester: Felveszem a kapcsolatot Pál Attilával a kert tervezésére, hogy
tudjuk milyen költséggel kell számolnunk.

Nagy László tinnyei lakos: Szülői értekezleten felmerült, hogy hétfőn hideg volt az iskolában.

dr. Bak Ferenc polgármester: Elromlott az egyik kazán, de már megjavíttattuk.

Nagy László tinnyei lakos: A Bajcsy-Zsilinszky úton, a templom előtt az aszfalt több helyen
megsüllyedt.

dr. Bak Ferenc polgármester: Jeleztem az úthibákat a Közútnak, de nem javítják ki.

György Attila képviselő: Kifolyik-e a szennyvíz a szabadba a Királyvölgyben?

dr. Lovász László jegyző: A képviselői jelzések hatására többször ellenőriztem, de nem találtam
nyomát a szennyvíz kifolyásának. Az ott lakók egyike sem jelezte nálam a problémát.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét
bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-án tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Reketye László képviselő
Thirring Levente képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Kifferné Héder Andrea Saubermacher Kft.
Birinyi Zsuzsanna óvodavezető
Nyulász Izolda iskola igazgató
Széplaki István Garancs tó üzemeltetője

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy
7 megválasztott főből mindenki megjelent, az ülés határozatképes. A napirendi pontokat mindenki
kézhez kapta, aki a napirenddel egyetért kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 szavazat.

1. Napirendi pont
A Saubermacher Kft 2012. évi hulladékszállítási díjkalkulációja

dr. Bak Ferenc polgármester: Napirendünk témája a hulladékszállítás 2012. évi díj kalkulációja
és a kötött szerződés áttekintése. A szolgáltatóval kötött szerződés 2012. február 28-án lejár,
ezután tárgyalhatunk arról, hogy a jövőben a szolgáltatást velük, vagy más céggel képzeljük el. Az
esetleges megállapodást tovább bonyolítja a hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet, amely új
alapokra kívánja helyezni az egész hulladék kérdést.

Kifferné Héder Andrea Saubermacher Kft.: Gyökeres változások várhatóak, amelyek mind
a szolgáltatót, mind a lakosságot érinteni fogják. A törvénytervezet szerint 2013. január 1-től
csak többségi önkormányzati tulajdonban lévő cég végezhet közszolgáltatást a mi cégünk teljes
egészében osztrák tulajdonban van, ezért a cég tulajdonosainak döntenie kell az itteni további
működésükről. A lakosságot érinteni fogja egy jelentős díjemelkedés, amelynek a mértéke még
kérdéses de a lerakott mennyiséget adóval kívánja a törvényhozó sújtani. A szolgáltatásban
tervezett változtatás a 2015-től kötelezően bevezetendő házhoz menő szelektív gyűjtés, és az évi
egy helyett kétszeri lomtalanítás. A törvénytervezet lehetőséget ad a 2012-ben lejáró szerződéseket
2012. december 31-ig történő, közbeszerzés nélküli szerződés-hosszabbításra.

Reketye László képviselő: Hogyan lehetséges az, hogy míg nálunk a veszélyes hulladékot nem
is szállítják el, és nincs is olyan hulladékudvar ahová elvihetem, addig Klagenfurtban van ilyen
hulladékudvar, és a szolgáltatás is olcsóbb mint nálunk, holott ott is a Saubermacher a szolgáltató?

Kifferné Héder Andrea Saubermacher Kft.: Ha az Önkormányzat kifizeti a gyűjtést, itt is van rá
lehetőség, de nekünk nincs égetőnk, ahol pl. a festéket meg lehet semmisíteni.

Thirring Levente képviselő: Miért van különbség a környékbeli településeken a szolgáltatási áraik
között?

Kifferné Héder Andrea Saubermacher Kft.: Mindenhol ugyanaz a hulladék liter-ár és a műszaki
tartalom, ahol kevesebbet fizet a lakos, a különbséget az Önkormányzat vállalja.

Thirring Levente képviselő: Minden háztartás köteles szerződni?

dr. Lovász László jegyző: A hulladékszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás, ezért
mindenki köteles szerződni.

dr. Bak Ferenc polgármester: A Saubermacher Kft-vel a szerződésünk február 28-án lejár. Az
a kérdés, hogy meghosszabbítsuk-e a szerződést 2012 végéig, az új hulladékgazdálkodási törvény
életbe lépéséig?

Turi Gábor képviselő: Az új törvény ismeretében tudnak majd más szolgáltatók is ajánlatot tenni.

Thirring Levente képviselő: A januári testületi ülésen döntsünk a 2012. december 31-ig érvényes
megállapodás-tervezet ismeretében.

Kifferné Héder Andrea Saubermacher Kft.: Az előterjesztett díjemelést kérem elfogadni a
képviselő-testülettől, mert január 1-jével ez lesz minden általunk ellátott településen a díj.

dr. Bak Ferenc polgármester: Szavazásra teszem fel a hulladékszállítás 2012. évi mértékéről
szóló határozati javaslatot az elhangzott javaslatokkal együtt. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
101/2011. (XII.08.) számú határozata
szemétszállítás díjáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012 január 1-től 2012.
február 28-ig a következő ürítési díjakat állapítja meg:
egyszeri díj
negyedéves díj
éves díj
60 l-es edény
235 Ft + ÁFA
3061 Ft + ÁFA
12243 Ft + ÁFA
120 l-es edény
471 Ft + ÁFA
6121 Ft + ÁFA
24486 Ft + ÁFA
240 l-es edény
942 Ft + ÁFA
12243 Ft + ÁFA
48972 Ft + ÁFA
1100 l-es edény
4316 Ft + ÁFA
56113 Ft + ÁFA
224453 Ft + ÁFA

1100 literes edény bérleti díja: 3700 Ft/db/hó
5 m3- es bérlet: 6600 Ft/hó + ÁFA
60 literes zsák ára: 320 Ft
120 literes zsák ára: 630 Ft

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. januárban esedékes
ülésén tárgyalja a Saubermacher Kft-vel közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
megköthető, 2012. december 31-ig érvényes szerződés-hosszabbítást.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont
Az iskolaigazgató tájékoztatója az iskola helyzetéről

Nyulász Izolda iskolaigazgató: Köszönöm György Attila képviselő úrnak az iskolánk iránti
érdeklődést! Az iskola műszaki állapotáról: hiányzik a számítógépekhez és a digitális táblákhoz a
szünetmentes tápegység, áramszünet után a piszoár-automaták folyatják a vizet, a fűtést nemrég
állították be, reméljük ezután jó lesz. Ezen kívül van néhány repedt ablakunk, a zsalugáterek
lefestésére és a tornaterem festésére lenne még szükség. A sportpályáknál a zárhatóságot kell majd
megoldani. Ha elkészülnek a pályák, a környező iskolák meghívásával szeretnénk bajnokságot
szervezni. Örvendetes tény, hogy az összes környező településről járatnak hozzánk gyereket és
több esetben a kisebb testvéreket is ide íratják a szülők. Változatlanul kisebb az érdeklődés a felső
tagozat iránt, mint az alsóban. Jelenleg 117 tanulónk van. Sok közösséget erősítő, a mindenkori
ünnepek aktualitását figyelembe vevő programot szervezünk a gyerekek számára, ezek többek
között a három évvel ezelőtt elkezdett adventi reggelek és adventi délutánok, amelyen a karácsony
várást éljük meg együtt a gyerekekkel. Mivel angolt oktatunk, halloween party-t tartottunk október
utolsó hetében, a téli szünet előtt pedig christmas party lesz, ahol minden osztály megcsillogtathatja
az angol tudását. Többféle pályázatot benyújtottunk, hogy színházlátogatást, kirándulást tudjunk
biztosítani a gyerekeknek, vagy oktatási eszközöket a pedagógusoknak.
A kormányzati intézkedések várható hatása az intézményünkre a fenntartó kezében van, hogy akar-
e a továbbiakban is fenntartója lenni az iskolának, vagy átengedi a működtetést az államnak. A
tervek szerint a felső tagozat akkor maradhat meg, ha az osztályonkénti 23 fős átlag megvan, amit
mi jelenleg nem tudunk teljesíteni. Ami változást hoz 2012. szeptembertől, a kötelező heti 32 órás
pedagógus benntartózkodás lesz, mert így a helyettesítés és túlóra díjak kifizetése megszűnik.
Úgy hiszem, hogy az óvoda átépítése miatti óvodával való együtt élést is problémamentesen meg
tudjuk oldani.

Czakó Péter képviselő: Úgy gondolom, a későbbiekben a felső tagozatos létszámmal sem lesz
probléma, mert azok a gyerekek, akik elsőtől emelt szinten tanulják az angolt csak itt kaphatják
meg a felső tagozatban is azt a szintet angolból, ami a tudásukhoz megfelel. Több visszajelzés
érkezett olyan szülőktől, akik valamilyen okból elvitték az iskolából a gyereküket, hogy az új
osztálytársakhoz viszonyítva a gyermekük angol tudása lényegesen magasabb szintű.

dr. Bak Ferenc polgármester: Pillanatnyilag az a legfajsúlyosabb kérdés, hogy állami, vagy
önkormányzati, esetleg kistérségi fenntartásúak lesznek-e az általános iskolák. Minden további
kérdésről csak ezután lehet majd dönteni.

Erdei Csabáné képviselő: Milyen az iskolai étkezés minősége?

Czakó Péter képviselő: A gyerekeim és én is ebédelünk az iskolában, annak gyerekbarát ételek
azok szinte maradéktalanul elfogynak, de például a leveseknek igen gyenge a minősége, és a
gyerekek által kedvelt ételekből gyakran keveset kapunk.

Nyulász Izolda iskolaigazgató: Az adagok valóban olyan kicsik, hogy a második osztályos
gyerekemnek is kevés.

dr. Lovász László jegyző: Az iskolai étkeztetés az ingyen, vagy fél áron étkezők miatt az
Önkormányzatnak havi 600-650 ezer forint plusz kiadást jelent.

Nyulász Izolda iskolaigazgató: Valóban az a gond, hogy ha jobb és drágább szállítót választunk az
Önkormányzatnak tovább növekszik a kiadása, mint az ingyenes tankönyvek esetében.

dr. Lovász László jegyző: Meg fogjuk vizsgálni az adagot és a minőséget, és ha nem megfelelő,
szolgáltatót kell váltanunk.

Birinyi Zsuzsanna óvodavezető: Emlékezzünk vissza a diák-éveinkre a közétkeztetés mindig és
mindenhol gyenge minőségű és kevés.

dr. Bak Ferenc polgármester: Kérünk árajánlatokat a környező településekre szállító
közétkeztetőktől, és ha van hasonló áron, akkor válthatunk.

Turi Gábor képviselő: Az összeírt garanciális javítandókra érkezett-e a kivitelezőtől válasz?

dr. Lovász László jegyző: Volt olyan kérdés ami megoldódott, például a fűtés, de írásos választ
eddig nem kaptunk, felhívom a figyelmét a kivitelezőnek, hogy várjuk az írásos választ a
levelünkre.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés nincs, köszönöm igazgató asszonynak a
tájékoztatást.

3. Napirendi pont
Óvodavezetői pályázat elbírálása

dr. Bak Ferenc polgármester: Az óvodavezetői pályázatra egy pályamű érkezett, a jelenlegi
óvodavezetőtől, Birinyi Zsuzsannától. Van-e kérdés a pályázóhoz?

Erdei Csabáné képviselő: Az új óvodaépületben négy csoportszoba lesz. Lesz-e még egy óvodai
csoport.

Birinyi Zsuzsanna óvodavezető: Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, és megteremti a
személyi feltételeket, valamint a beiratkozások is indokolják lehet indítani egy negyedik csoportot.

dr. Bak Ferenc polgármester: Az alkalmazotti közösség véleményezte a pályázatot, és támogatják
Birinyi Zsuzsanna vezetői kinevezését. Szavazásra teszem fel a kinevezés kérdését, aki egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
102/2011. (XII.08.) számú határozata
óvodavezető kinevezéséről

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete megválasztja és kinevezi
Birinyi Zsuzsannát
(1963.01.23., Tinnye Petőfi S. u. 20.)
a Napköziotthonos Óvoda (Tinnye Petőfi S. u. 2.) vezetőjévé 5 évre, 2012. 01.01
– től 2016.12.31-ig.
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény hatályos rendelkezési szerint

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont
A Garancs tó állapotának szakértői felülvizsgálata, az elmaradt munkák elvégzése, az
üzemeltetési megállapodás áttekintése

dr. Bak Ferenc polgármester: A szakértő úr bruttó 491 ezer forintos ajánlatot adott a tó szakértői
felülvizsgálatára. A Vidra Zrt-től is megérkezett a megállapodás-tervezet az elmaradt munkák
elvégzésére.

Széplaki István tó-üzemeltető: A Vidra Zrt. áthárítja a felelősséget az Universal Bau Kft-re, és
nem értem miért szerepel a megállapodásban az Önkormányzat.

Thirring Levente képviselő: Valóban miért szerepel az Önkormányzat?

dr. Lovász László jegyző: Azért, mert az Universal Bau Kft-t, mint kivitelezőt az Önkormányzat
kérte.

Erdei Csabáné képviselő: Az a javaslatom, hogy először az Önkormányzat kössön megállapodást
a Vidra Zrt-vel a garanciális munkák elvégeztetésére, és a Vidra Zrt kössön megállapodást az
Universal Bau Kft-vel, vagy mással a munkák kivitelezésére.

Széplaki István tó-üzemeltető: Az Önkormányzatnak a Vidra Zrt-vel a tó rehabilitációjára van már
szerződése, és a cégnek most a garanciális munkákat kellene elvégeznie. Véleményem szerint a mai
téma a szakértő megbízása, melyre úgy gondolom szükség van.

Turi Gábor képviselő: Kérdésemre a szakértő úr úgy nyilatkozott, hogy a Vidra Zrt és
az Universal Bau Kft. közötti megállapodásban szereplő munkák nem igénylik a szakértői
asszisztenciát, és ezen munkák elvégzése előre mozdítja a tó állapotának helyreállítását.

Széplaki István tó-üzemeltető: A szakértő ilyet nem mondott. A szakértő mondja meg, hogy a
szervízutat milyen mélységben kell kiszedni.

dr. Lovász László jegyző: Ha várunk, és igazak a hírek a csődközelben lévő Vidra Zrt. már nem
fogja tudni megbízni az Universal Bau-t, mert nem fog tudni a számára tartozást engedményezni.

Reketye László képviselő: Polgármester úrnak hiába mondtuk, hogy a Vidra Zrt. által elvégzett
munka nem megfelelő, mégis átvette a munkát. Szerintem neki kéne a szakértőt kifizetni.

Thirring Levente képviselő: Jegyző úr véleménye szerint a szerződés aláírható-e úgy, hogy az
Önkormányzat is aláíró, és így felelősséget vállal.

dr. Lovász László jegyző: Az Önkormányzat, mint tulajdonos és mint garanciát érvényesítő, és a
garanciális munkát átvevő mindenképpen felelős az elvégzett munkáért.

Széplaki István tó-üzemeltető: Úgy gondolom, hogy a Vidra Zrt. csak a szakértői fenyegetettség
miatt ismerte el a hibás teljesítést. Tömeges halpusztulást okozott a le nem bontott, vízben maradt
szervízút. A szakértői vélemény tudná bebizonyítani, hogy mi lett elrontva és hogyan lehet
orvosolni, mégis úgy látom, hogy ki akartok hátrálni a szakértő megbízásából. Ebben az esetben
rendőrségi feljelentést fogok tenni a Vidra Kft. ellen.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha a szakértői munkadíjat betervezi a képviselő-testület a 2012. évi
költségvetésbe, akkor megrendeljük.

dr. Lovász László jegyző: Véleményem szerint azt a megoldást kell választanunk, ami a
legrövidebb idő alatt hoz megoldást, mert ha valamilyen okból a garanciális munkák nem lesznek
elvégeztetve, a következő két évben az Önkormányzatnak nem lesz saját forrása ezeknek a
munkáknak az elvégeztetésére.

Thirring Levente képviselő: A szervízút kiszedéséhez nem kell szakértő, ezt a munkát az
Universal Bau Kft. el tudja végezni.

Czakó Péter képviselő: A két cég képviselőit is meg kellett volna hívni a mai ülésre, hogy meg
tudjunk állapodni.

dr. Lovász László jegyző: Javaslom a napirend elhalasztását, mert a mai napon nem fogunk tudni
dönteni.

Széplaki István tó-üzemeltető: Az előttünk álló két-három hónap nem alkalmas amúgy sem
ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez, de azt a saját érdememnek tudom be, hogy most a
kezünkben van egy olyan írásos anyag amelyben a Vidra Zrt. elismeri azokat a garanciális hibákat
amelyeket májusban még tagadott.

Reketye László képviselő: Pontos műszaki tartalmat írjanak le, hogy mit, hol, milyen
mennyiségben és minőségben fognak elvégezni.

Thirring Levente képviselő: A szerződésből ki kell venni, hogy az eredeti műszaki felelős legyen
az Universal Bau által elvégzett garanciális munkák esetén is a műszaki felelős, mert a munkát
úgy vette át, hogy az nem volt megfelelően elvégezve. Az új, és számunkra megfelelőbb műszaki
felelős fogja majd megmondani, hogy a szervízutat milyen mélységig szükséges eltávolítani.
Javasolom, hogy a legfontosabb munkát, a szervízút kiemelését, annak műszaki paramétereit
egy megbeszélés keretében, a rendelkezésünkre álló adatok alapján határozzuk meg. Ha ezzel
elkészültünk megállapodhat a Vidra Zrt. és az Universal Bau Kft., és elkezdődhet a munka.

dr. Lovász László jegyző: Azt javaslom, hogy hétfőn délelőtt üljünk össze a szervízút-kiemelés
meghatározására, majd délután tárgyaljuk meg az álláspontunkat, elvárásainkat a Vidra Zrt. és az
Universal Bau Kft. képviselőivel. Ezután megbízhatjuk a szakértőnket a műszaki felelősi teendő
ellátásával, majd megkötődhet a szerződés.

Széplaki István tó-üzemeltető: Elfogadhatónak tartom azzal, hogy Károlyi urat a szakértőt
kérdezzük meg, elvállalja-e a műszaki felelősi teendőket.

dr. Bak Ferenc polgármester: Szavazásra teszem fel a jegyző úr által elmondott határozati
javaslatot, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú 7 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
103/2011. (XII.08.) számú határozata
ideiglenes szervízút megszüntetése

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete december 12-i tárgyalásán
meghatározza a Garancs tó rehabilitációja során létrehozott és elbontandó
ideiglenes szervízút megszüntetésének műszaki és egyéb körülményeit.
A képviselő-testület a tárgyalás keretében egyeztet a Vidra Zrt-vel és

alvállalkozójával az Universal Bau Kft-vel a garanciális helyreállítási munkák
mielőbbi megkezdése érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 12.

5. Napirendi pont
A 2011. III. negyedéves pénzügyi beszámoló

dr. Bak Ferenc polgármester: A Pénzügyi Bizottság a módosítást megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. Az írásos anyagot mindenki megkapta, van-e kérdés? Ha nincs szavazásra teszem fel a
pénzügyi beszámoló elfogadását. Megállapítom, hogy egyhangú 7 szavazattal a képviselő-testület a
következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
104/2011. (XII.08.) számú határozata
III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadásáról

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi III. negyedéves
pénzügyi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

dr. Bak Ferenc polgármester: A Pénzügyi Bizottság a módosítást megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. Aki a rendeletmódosítással egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 7 szavazattal elfogadja a 10/2011.(XII.18.) számú
rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24.) számú
rendeletének módosításáról.

7. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

dr. Lovász László jegyző: A 2012. év véleményem szerint a likviditás biztosításáról, a megkezdett
projektek befejezéséről fog szólni, esetleg több kisebb pályázatról, amelyek a működést
biztosíthatják. Több egyszerűen és kevés forrásból kivitelezhető kulturális és sport rendezvénnyel
kell majd feldobnunk a falu életét. A következő év pénzügyileg nagyon nehéz lesz.

dr. Bak Ferenc polgármester: A koncepciót minden év decemberében meg kell alkotni, ennek
figyelembe vételével kell elfogadni a következő évi költségvetést. Pontos adataink a központi
költségvetés elfogadása után lesz. Van-e kérdés?

György Attila képviselő: Úgy látom a koncepció azt sugalmazza, hogy a nagyobb adózók telkek

átadásával rendeznék a tartozásukat, de inkább abba az irányba mozduljunk, hogy a tulajdonos
értékesítse olcsóbban a telkeit, és fizesse ki az adótartozást.

dr. Bak Ferenc polgármester: Annyira padlón van az ingatlanpiac, hogy féláron sem tudják eladni
a telkeiket.

dr. Lovász László jegyző: Most adtak el a Mediterrán völgyben két telket, amit 10-12 millióért
vettek évekkel ezelőtt, a mostani ára 6 millió.

Erdei Csabáné képviselő: Adótartozásért olcsón megszerezni ingatlanokat az Önkormányzat
vagyonszerzése szempontjából jó lenne, de ha nincs adóbevétel nem tudjuk kifizetni a számláinkat.
A bevételeinek csökkenni fognak, a költségvetésünk kiadási oldalát kell majd csökkentenünk.

György Attila képviselő: A koncepcióból vegyük ki, hogy a nagy adótartozók építési telkek
átadásával kívánják rendezni a tartozásukat.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a György
képviselő úr javaslatával módosított koncepciót. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 6 igen és 1
tartózkodó szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
105/2011. (XII.08.) számú határozata
2012. évi költségvetési koncepcióról

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepciót elfogadja.
A koncepcióból törlésre kerül az első oldal Helyi adók cím első bekezdéséből
a következő szövegrész: „(A kivetett telekadó kb. 30%-a realizálódott, a nagy
adózóktól a tartozások behajthatatlanok, a tartozást építési telkek átadásával
kívánják az érintettek rendezni.)”

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Napirendi pont
Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektek aktuális helyzetéről

dr. Bak Ferenc polgármester: Az írásos tájékoztatót a meghívóval együtt minden képviselő
megkapta. A műfüves pálya határvonala átnyúlik az alsó telekre. Abban állapodtunk meg a
tulajdonosokkal, hogy ha a testület is hozzájárul a 300 m2 nagyságú telekrészt megvásárolnánk
450.000 forintért. Ebből januárban fizetnénk ki 150 ezer forint előleget, és áprilisban 300 ezer
forintot. Aki ezzel a javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
106/2011. (XII.08.) számú határozata
ingatlanrész vásárlásról

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete megvásárol 300 m2
nagyságú ingatlanrészt a 376. helyrajzi számú ingatlanból 450.000 Ft vételárért.
A vételárat az Önkormányzat két részletben teljesíti: januárban 150.000 Ft,

áprilisban 300.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 30.

9. Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és képviselői kérdésekre tett
intézkedésekről

dr. Bak Ferenc polgármester: Az aknafedél helyreállítást a PEMÁK-tól akartam megrendelni,
de azt a választ kaptam, hogy az Önkormányzat vagy a csatorna üzemeltető kötelezettsége a
helyreállítás. A csatorna-szolgáltató kért árajánlatot a PEMÁK-tól, akik aknafedőnként 300 ezer
forintos árajánlatot adtak, ezért másik cégtől is fognak ajánlatot kérni.

dr. Lovász László jegyző: Egyeztetést folytattunk és beszereztük a jogszabályokat az óriásplakát
megszüntetése ügyében. A helyi főépítésznek -mivel nincs meg kell bíznunk egyet- értékvizsgálatot
kell tartania a helyi védettségről szóló rendelet megalapozásához. Ha ez az értékvizsgálat elkészült
meg kell határozni, hogy milyen műszaki paraméterekkel engedélyez az önkormányzat hirdetőtáblát
a védett épület körzetében. Úgy gondolom kérjünk ajánlatot környékbeli települések főépítészeitől
az értékvizsgálat elvégzésére.

dr. Bak Ferenc polgármester: A Királyvölgyi szennyvíz-átemelő szivattyú az érintettek szerint
működik. A közvilágítás kialakítására kértem árajánlatot, de az ajánlatot még mindig nem kaptam
meg. A csatornaelszámolással kapcsolatban megkerestem az Erste Bankot és a Kenyérmezei Kft-t,
de a kapott adatok nem értékelhetőek.

György Attila képviselő: Az Erste Banktól kapott adatokból kitűnik, hogy a Pivesznek mégis
utalt a bank néhány milliót. A Kenyérmezei Kft-től kapott levélből pedig az látható, hogy ők nem
kívánnak együttműködni, és pontos adatokat adni.

dr. Bak Ferenc polgármester: Az érvényes szabályozási tervünket két témában kellene
módosítanunk, egyrészt a Mediterrán völgyben lévő egyik szabályozási vonalat kell a minimálisra
csökkenteni egy egyszerűsített eljárás keretében ahhoz, hogy normál módon beépíthetőek legyenek.
A másik a Honfoglalás utca 1. szám alatt kijelölt út, amit meg kellene szüntetni, mert úgy kapott
építési és lakhatási engedélyt, hogy a szabályozási vonal keresztül fut a telkén. Most a tetőtér-
beépítéshez nem kap engedélyt emiatt.

dr. Lovász László jegyző: A Mediterrán völgyben teljesen indokolatlan egy helyen az út húsz
méteres megszélesítése, és így az érintett telkek a legértékesebb részüket veszítenék el.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a szabályozási terv módosításával egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
107/2011. (XII.08.) számú határozata
szabályozási terv módosításáról

Tinnye község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a Z.É. Műhely
tervező Iroda Kft.-t a Tinnye Narancsliget utca és a temető mellett tervezett út
szabályozási terv módosításával.

A megbízási díj 380.000 Ft + ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 31.

A 10. Napirendi pontot az ingatlanértékesítésről a képviselő-testület következő ülésére halasztja.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét
bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Reketye László képviselő
Thirring Levente képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy
7 megválasztott főből 6 megjelent, az ülés határozatképes. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő
napirendet más sorrendben tárgyaljuk, első napirendként a zárszámadási rendelet elfogadását. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 szavazat.

1. Napirendi pont
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

dr. Bak Ferenc polgármester: A Pénzügyi Bizottság a rendeletet megtárgyalta és 1 igen és 2
tartózkodással nem hozott döntést az elfogadásáról. Ha nincs kérdés, hozzászólás szavazásra teszem
fel a rendelet elfogadását. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal
megalkotta a 7/2011.(X.27.) számú rendeletét Tinnye Község Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról.

dr. Bak Ferenc polgármester: Az óvodaberuházáshoz szükséges hitel felvételéhez az MFB kéri a
2008-as és 2009-es, korábban elutasított zárszámadási rendeletek elfogadását.

dr. Lovász László jegyző: Ezeket az el nem fogadott zárszámadási rendeleteket mindaddig kellett
volna minden testületi ülésen előterjeszteni elfogadásra, ameddig a testület el nem fogadja, mert a
zárszámadás már a kialakult helyzetet tükrözi. Ezért van most ez a különös jogi helyzet.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a 2009. évi költségvetés végrehajtásával egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze.

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal
megalkotta a 8/2011.(X.27.) számú rendeletét Tinnye Község Önkormányzat 2009.
évi költségvetésének végrehajtásáról.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a 2008. évi költségvetés végrehajtásával egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze.

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal
megalkotta a 9/2011.(X.27.) számú rendeletét Tinnye Község Önkormányzat 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról.

2. Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, és az előző testületi ülésen felmerült
képviselői kérdésekben tett intézkedésekről

dr. Bak Ferenc polgármester: A csatornaszolgáltató és az Erste Bank eddig nem küldte el az
elszámolást, ezért az erről szóló beszámolót kérem a következő ülésre halasztani.
A gyógyszertár előtti parkoló kialakítása kapcsán egyeztettem a Pro-Régióval, így a területet
leválasztjuk a projektről, mert nem az Önkormányzat tulajdona. Ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy
ez után is maradjon érvényben a gyógyszerésszel a terület 99 éves használati megállapodása?

Erdei Csabáné, Thirring Levente, Reketye László képviselők: Igen.

dr. Bak Ferenc polgármester: A benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatban nem kaptunk eddig
értesítést, hogy megítélték-e a támogatást. A Zrínyi utcai vis maior tekintetében még nem volt
bejárás.
A Tejház hasznosításával kapcsolatban az Elpisz Alapítvány visszalépett.

Erdei Csabáné képviselő: Hirdessük meg a civil szervezetek között hasznosításra.

dr. Bak Ferenc polgármester: A pilisvörösvári őrsparancsnok szabadságon van, a következő
testületi ülésre tudom meghívni.

Megérkezik Czakó Péter képviselő 20.00-kor.

3. Napirendi pont
Tájékoztató a folyamatban lévő projektek, beruházások helyzetéről

dr. Bak Ferenc polgármester: Ismerteti az írásos előterjesztést.

4. Napirendi pont
Szakértő megbízása a Garancs tó állapotának felülvizsgálatára

dr. Bak Ferenc polgármester: Az ajánlat még nem érkezett meg, ezért ezt a napirendi pontunkat
elhalasztjuk a következő testületi ülésre.

5. Napirendi pont
Egyebek

dr. Bak Ferenc polgármester: Jegyző úr próbaideje október 31-én lejár, kinevezése novmber 1-től
határozatlan idejűvé alakul át.
Egy faápolással foglalkozó cég ingyenes felmérést ajánlott a település faállományának

állapotfelmérésére. Úgy gondolom az ingyenes lehetőséggel élnünk kell.

dr. Lovász László jegyző: Pályázatot írtak ki bölcsőde létesítésére, felújítására, meglévő, de
funkciójukat vesztett ingatlanok hasznosítására. A Jászfalusi úti iskola-épület egyik fele használaton
kívül van érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ne hasznosítsuk-e bölcsődeként.

Erdei Csabáné képviselő: Két éves kortól az óvoda beveheti a gyerekeket, az új épületben új
csoportszoba is lesz erre.

dr. Bak Ferenc polgármester: A Tinnyei Hírlap szerkesztője Galántai Marian bejelentette, hogy a
továbbiakban nem tudja vállalni az újság szerkesztését, ezért az újság megjelenése bizonytalan ideig
szünetel.

Reketye László képviselő: Van az újságnak másik szerkesztője is, esetleg folytathatja a
megjelentetést.

Thirring Levente képviselő: Az Universal-Bau által végzett garanciális útjavítás nem ér semmit,
az utak állapota változatlan.

Turi Gábor képviselő: A Garancs tó ügyét rendbe kell tennünk. Szét kell választani, hogy mi a tó
rehabilitáció, és mi a hasznosítás. Mi a tó tulajdonosának, és mi a hasznosítónak a feladata, milyen
esetben ki vállalja a költségeket.

Thirring Levente képviselő: Az Önkormányzatnak a hasznosítás során keletkező bevételekből egy
bizonyos részt meg kellene kapnia, amelyből alapot képeznénk a későbbi rehabilitációs munkákhoz.

Reketye László képviselő: A szelektív hulladékgyűjtő sziget szemétteleppé változott, a sziget
láthatóbb helyre való telepítésével, vagy kamerák felszerelésével, de orvosolnunk kell ezt a
problémát. A Saubermacher szolgáltatásaival, és áraival többen elégedetlenek vagyunk, hívjuk meg
a következő ülésre a cég képviselőjét, és tárgyaljuk vele a lehetőségekről.

dr. Bak Ferenc polgármester: A következő ülésre meghívom.

György Attila képviselő: Mikor fogjuk megkapni az Erste Banktól és a Kenyérmezei Kft-től az
elszámolást?

dr. Bak Ferenc polgármester: Kérek még egy hónapot az adatok bekéréséhez. Aki a határidő
meghosszabbításával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen és 1 nem
szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
87/2011. (X.27.) számú határozata
csatorna elszámolás határidejének meghosszabbításáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester
november 30-ig adja ki a pénzügyi elszámolást a szolgáltatással kapcsolatban: mennyi
pénznek kellett volna befolynia a fogyasztóktól, mennyi folyt be a bankhoz és a
szolgáltatóhoz, mennyi pénzt utalt a bank a szolgáltatónak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 30.

György Attila képviselő: A Királyvölgyben még mindig nem működik a szennyvíz átemelő
szivattyú, és a szolgáltató nem kötött szerződést az ott lakókkal.
Javasolom, hogy a következő testületi ülésre hívjuk meg az iskola igazgatóját, hogy megbeszéljük,
hogyan tudjuk vonzóbbá tenni az iskolát.

dr. Bak Ferenc polgármester: A következő ülésre meghívom. Ha több kérdés, hozzászólás nincs,
az ülés nyilvános részét bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 13-án tartott RENDKÍVÜLI ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Reketye László képviselő
Thirring Levente képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy
7 megválasztott főből 6 megjelent, az ülés határozatképes. Aki a meghívóban szereplő napirenddel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 szavazat.

1. Napirendi pont
Vis maior támogatás benyújtása (Jászfalusi-Kossuth-Zrínyi)

dr. Bak Ferenc polgármester: A pénteki eső miatt benyújthatjuk. Most csak regisztráltatnunk kell
a vis maior igényünket egy előzetes költségbecsléssel, ezután ellenőrzik a károkat, majd készülhet a
költségvetés és az árajánlat.

dr. Lovász László jegyző: A szántóföld szélén fekvő árok katasztrofális állapotban van, bármikor
számíthatunk újabb sárfolyamra, amely nagyobb károkat is okozhat.

Erdei Csabáné képviselő: Az e-mailben szereplő megfogalmazás, hogy a „burkolt árok
összeomlott” és hogy „vízelvezetésre alkalmatlan” nem teljes mértékben fedi a valóságot.

Czakó Péter képviselő: Úgy fogalmazzuk meg a kárigényünket, hogy az teljes mértékben
alátámasztható legyen.

Thirring Levente képviselő: Mi nem vagyunk szakemberek, majd a kiszálló szakember
megállapítja, hogy a helyzet olyan súlyos-e, mint mi gondoljuk.

dr. Lovász László jegyző: Ha a „teljesen tönkrement” kifejezés nem teljesen helytálló
fogalmazzunk úgy, hogy megrongálódott.

Czakó Péter képviselő: A „megrongálódott” a megfelelő megállapítás.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a vis maior
igény bejelentésének kérdését, aki a módosított javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen és 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület a javaslatot elfogadja és a
következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
86/2011. (X.13.) számú KT. határozata
vis maior igény benyújtásáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény leírása:
2011. október 8-i esőzés következtében a Zrínyi utcai burkolt árok
megrongálódott, az árok feletti ingatlan bejárók használhatatlanok. A járdát
teljes hosszában elárasztotta a sár, a kimosások következtében a járd szakaszok
összetörtek, balesetveszélyesek.
A völgytelepülés csapadékvíz elvezetésének egyetlen gerincét adó nagyárok
partfalai bedőltek, műtárgyai megrepedtek, épített partfalai szerkezeti károkat
szenvedtek.
A meder szelvény talajhordalékkal és egyéb uszadék anyagokkal teljes hosszon
beszűkült. Az árok vízelvezető kapacitása az eredeti szelvénynek cirka 60 %-ára
csökkent.
Végső szakaszán a szelvény teljesen feliszapolódott, gyakorlatilag megszűnt.
A Széchenyi utca kőzúzalék burkolata 500 m-en vízmosásokkal szabdalt, a
vízelvezető árkok feltöltődtek, vízelvezetésre alkalmatlanok.
Az Ady Endre, Mária utca és a Honfoglalás utcák találkozásában a mélyponton
(200 m-en) a kőzúzalék burkolatú utak vízmosásokkal szabdaltak, egyes
szakaszain személygépkocsival járhatatlanok.
Előzetes becsült költség 80 millió forint.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont
Garancs tó állapotának szakértői felülvizsgálata

dr. Bak Ferenc polgármester: A szakértő ajánlatát a meghívóval együtt mindenki megkapta. Azt
vizsgálná meg, hogy a Vidra Kft. milyen minőségben végezte el a munkát.

Thirring Levente képviselő: A szakértői vélemény kimondhatja, hogy a halpusztulásban a bent
hagyott szervízút a hibás.

Turi Gábor képviselő: Technológiailag szükséges volt a kotráshoz az alsó út, amit azután el kellett
volna bontaniuk.

Thirring Levente képviselő: A pályázati anyagból kiderül, hogy a szervízutat el kellett-e
bontaniuk, vagy sem. Ha a Vidrával perre megyünk a bíróság kirendel majd szakértőt.

Turi Gábor képviselő: Ha a Vidra Kft. megegyezik az Universal-Bau Kft-vel az el nem végzett,
és garanciális munkák elvégzésére, és a tó az után sem lesz rendben, akkor nem oldottuk meg a
problémát. A szakértői vélemény megmutatja, hogy mit készítettek el rosszul, és mi a megoldás.

Thirring Levente képviselő: Az Universal-Bau csak a szakértői vélemény elkészülte után kezdje el
a munkát.

Turi Gábor képviselő: A szakértő egy adott állapotra tud véleményt adni. Csak olyan munkákat

végezzenek a tavon, amelyhez a szakértő előzetesen hozzájárult. A szakértői díjról egyezzünk meg.

− Megérkezik Reketye László képviselő 19 óra 25 perckor.

Czakó Péter képviselő: Támogatom a szakértő megbízását.

− Távozik Czakó Péter képviselő 19 óra 33 perckor.

dr. Bak Ferenc polgármester: Telefonon megbeszéltem a szakértő úrral hétfőre egy találkozót, így
most elhalaszthatjuk a döntést.

Thirring Levente képviselő: A Garancs tóra vonatkozó hasznosítási szerződést is gondoljuk át,
mert mindkét fél érdeke, hogy jó szerződésünk legyen.

dr. Lovász László jegyző: Bizottsági ülés témája legyen.

György Attila képviselő: A Széplaki urat kérdezzük meg, mennyivel tud hozzájárulni a szakértő
díjához.

3. Napirendi pont
A mart aszfaltozás helyzetének megbeszélése

Thirring Levente képviselő: Ha a nyers számokat tekintjük, a testületi határozat 5 millió forintról
szól, ezzel szemben kifizetésre került 13 millió forint, de ebből nem mind mart aszfaltozás,
a Honfoglalás utcai levezető árok 5,1 millió forint. Az elszámolás nem volt pontos, nem
megállapítható, hogy pontosan hány négyzetmétert építettek milyen fajlagos áron.

dr. Lovász László jegyző: A Balázs úrral folytatott tárgyalás keretében helyszíni bejárást
tartottunk. Megállapodtunk, hogy az elmaradt emulziózást, és az egyéb elmaradt munkálatokat a
jövő hét végére elkészítik.

Reketye László képviselő: Ebből a pénzből 140 méter viacoloros utat lehet építtetni mai áron, és
az minőségi út és időtálló is.

Thirring Levente képviselő: A testület által hozott 5 millió forintról szóló határozat előtt
megrendelésre került a munka, és számlát is fizettünk. Le kell vonnunk a következtetést, hogy a
jövőben ilyen módon ne rendeljünk meg munkát.

dr. Bak Ferenc polgármester: Annak idején a temetői út és árok építése lett megrendelve és
kifizetve. Ezen kívül a Mária kép előtt az utat kellett javítani, mert esős időben járhatatlanná vált az
az útszakasz.

Erdei Csabáné képviselő: Lehet, hogy a temetői út javítása kapcsán nem született testületi döntés,
de több ízben tárgyaltunk róla.

György Attila képviselő: Ezek a kifizetések testületi felhatalmazás nélkül lettek teljesítve, és a
munkákat sem rendeltük meg. Az utcák helyreállítására sok pénz lett elköltve, és nincsenek jobb
állapotban.

Thirring Levente képviselő: A számlák mellől hiányoznak a teljesítési igazolások. Abban is kell
döntenünk, hogy a jövőben hogyan folyjanak az ilyen megrendelések és a teljesítések igazolása

miként működjön.

dr. Bak Ferenc polgármester: Úgy vélem a jövőben kell egy műszakis, vagy a
Településfejlesztési Bizottság vegye át az ilyen jellegű munkákat.

Thirring Levente képviselő: Ha van évente 5 millió forintunk alkossunk belőle valami
maradandóbbat, mint a mart aszfalt.

dr. Bak Ferenc polgármester: A jövőben mindenről határozatot fogok hozatni, annak
megjelölésével, hogy ki a felelős.

dr. Lovász László jegyző: Az SZMSZ-be beépíthető kifizetési limit. A Balázs úr garanciálisan
ki fogja javítani az útépítést, be fogja fejezni a munkát, ha végzett én rááldozom a napot és
ellenőrzőm.

Thirring Levente képviselő: A következő ülésre hívjuk meg a Saubermachert, mert a
szemétszállítás minden környékbeli településen olcsóbb, mint nálunk.

dr. Bak Ferenc polgármester: Rendben, meghívom. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülés
nyilvános részét bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 30-án tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom,
hogy 7 megválasztott főből öt megjelent, az ülés határozatképes. Rendkívüli ülésünk témája két
folyamatban lévő pályázatunk kapcsán az eredményhirdetés, aki a napirenddel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen, köszönöm.

1.
Napirendi pont
Településközpont fejlesztés

dr. Bak Ferenc polgármester: A határozati javaslatot mindenki megkapta, a településközponti
pályázatnál egy érvényes ajánlat érkezett.

dr. Lovász László jegyző: Az ajánlat nagyságrendileg 1,6 millió forinttal magasabb mint az eredeti
keret, a különbözetet az Önkormányzatnak kell finanszíroznia. Véleményem szerint ez egy jó
ajánlat.

Czakó Péter képviselő: Az iskolának és az óvodának nagy szüksége van a pályázatban szereplő
pályákra és játszótérre.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
84/2011. (IX.30.) számú KT. határozata
Tinnye Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által
a „Településközpont fejlesztés Tinnyén” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Településközpont
fejlesztés Tinnyén” tárgyban kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat
elbírálásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A közbeszerzési eljárás eredményes volt.

2.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül az alábbi
ajánlattévő ajánlatát nyilvánítja érvényesnek:
Ajánlattevő neve: Halastó Camping Kft.
Ajánlattevő címe: 2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)

Jótállási idő (hónap)

Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

3.) A képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül az alábbi
ajánlattévők ajánlatát nyilvánítja érvénytelennek:

Ajánlattevő neve: T&A – Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe: 2085 Pilisvörösvár, Szondi u. 75.
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont

Ajánlattevő neve: West Komfort Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 2085 Pilisvörösvár, Madarász Viktor utca 8014/ hrsz
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont

4.) A képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt, a
következő ellenszolgáltatással hirdeti ki:

Ajánlattevő neve: Halastó Camping Kft.
Ajánlattevő címe: 2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)

Jótállási idő (hónap)

Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

Kiválasztás indoka: Ajánlattevő tette összességében a legelőnyösebb érvényes ajánlatot. Az ajánlat
bírálati módszer szerinti pontszáma: 1 000,00 pont

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halastó Camping Kft.-vel a szerződést
megkötni engedélyezi, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

nettó
36.389.836,-
Forint
60
hónap
200.000,-
Ft / nap

nettó
36.389.836,-
Forint
60
hónap
200.000,-
Ft / nap

2. Napirendi pont
Csapadékvíz elvezetés

dr. Bak Ferenc polgármester: A csapadékvíz elvezetési pályázatra a Bodkő Kft-től és a Varga
Kft-től érkezett érvényes ajánlat. A Varga Kft-é a kedvezőbb árú.

dr. Lovász László jegyző: A pályázatok között volt kirívóan magas ár és irreálisan alacsony is.
Úgy gondolom, hogy ezeket a szélsőséges pályázatokat benyújtókat a következő meghívásos
pályázatunkra nem kell meghívnunk.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a csapadékvíz
elvezetési pályázat eredményét a határozati javaslat szerint. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
85/2011. (IX.30.) számú KT. határozata
Tinnye Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által
a „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés Tinnyén” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belterületi
csapadékvíz elvezetés és gyűjtés Tinnyén” tárgyban kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás
során benyújtott ajánlat elbírálásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:

1.) A közbeszerzési eljárás eredményes volt.

2.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül az alábbi
ajánlattévők ajánlatát nyilvánítja érvényesnek:

Ajánlattevő neve: BODKÖ Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. utca 4.

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
Jótállási idő (hónap)
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

Ajánlattevő neve: Varga Fuvarozási Kft.
Ajánlattevő címe: 2500 Esztergom, Kálvária út 77.

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
Jótállási idő (hónap)
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

3.) A képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül az alábbi
ajánlattévők ajánlatát nyilvánítja érvénytelennek:

Ajánlattevő neve: Hajdú és Társai Kft.
Ajánlattevő címe: 1031 Budapest, Áldomás u. 22.
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont

Ajánlattevő neve: HORNYÁK Szállítási és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59.
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont

Ajánlattevő neve: Szomor és Társa Építő Kft.
Ajánlattevő címe: 1021 Budapest, Bölöni Gy. u. 24/c.
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont

Ajánlattevő neve: V. V. Gép Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2/b.

nettó 54.600.000,- Forint
120 hónap
250.000,- Ft / nap

nettó 45.086.075,- Forint
120 hónap
250.000,- Ft / nap

Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 88. § (1) bekezdés f) és g) pont

4.) A képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt, a
következő ellenszolgáltatással hirdeti ki:

Ajánlattevő neve: Varga Fuvarozási Kft.
Ajánlattevő címe: 2500 Esztergom, Kálvária út 77.

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
Jótállási idő (hónap)
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

Kiválasztás indoka: Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. Az ajánlat
bírálati módszer szerinti pontszáma: 1 000,00 pont-

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Fuvarozási Kft.-vel a szerződést
megkötni engedélyezi, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom.

nettó 45.086.075,- Forint
120 hónap
250.000,- Ft / nap

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Reketye László képviselő
Thirring Levente képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
dr. Ternován Szilvia ingatlan vásárló
dr. Molnár Ede ingatlan vásárló
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy 7
megválasztott főből mindenki jelen van, az ülés határozatképes. Napirend előtt a gyógyszerész úr
kért szót, valamint külön napirendként javasolom egyebek előtt a Garancs ügyet tárgyaljuk. Aki a
módosított napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 szavazat.

Napirend előtt

dr. Ternován Szilvia: Az ügyvédünk számára egy új határozatot a telekeladásról, mert a
határozatban szereplő helyrajzi szám nem létezik. Ezzel szemben a számunkra értékesített telek
a 378. hrsz.-ú ingatlanból egy 711 m2-es rész. Ezen kívül a gyógyszerár előtti részen parkolót
szeretnénk kialakítani.

Rácz Krisztina projektmenedzser: Egyeztetni kell, mert a pályázatban a terület pontos
százalékában van meghatározva a kialakítandó zöldfelület és ezt a parkoló építése felboríthatja.

dr. Molnár Ede: Gyeptéglával csináltatnánk, az is zöldfelület.

Turi Gábor képviselő: Megoldást kell keresni, hogy a pályázattal összestimmeljen a patika
parkolója. A képviselő-testület ezután tud hozzájárulni a parkoló kialakításához.

dr. Lovász László jegyző: Egy-két héten belül elindul a településközpont kivitelezése és
megbeszélést fogunk tartani az összes érintett jelenlétével, hogy a parkoló hogyan, milyen
minőségben lesz megoldható. Határozati javaslat: a képviselő-testület a korábbi határozatban
szereplő 371/2. helyrajzi számot 378 helyrajzi számra változtatja, és az ingatlanrészt változatlan
áron értékesíti.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. A
képviselő-testület egyhangú 7 szavazattal a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
70/2011. (IX.28.) számú határozata
ingatlan értékesítésről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete elad a tulajdonában lévő 378
hrsz-ú, ingatlanból 711 m2 nagyságú telekrészt dr. Ternován Szilvia és dr. Molnár Ede
részére.
Az ingatlan vételára 1.000.000,- Ft.
Dr. Ternován Szilvia és dr. Molnár Ede, mint a 371 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai 99
évre térítésmentesen használatba adnak az önkormányzatnak a nevezett ingatlanból 100
m2-t, melyet az önkormányzat parkként hasznosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és használati
szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

1. Napirendi pont
Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről.

dr. Bak Ferenc polgármester: Három projekt van folyamatban, az óvodafelújítás-bővítés, a
településközpont és a csapadékvíz-elvezetés. Az óvodával kapcsolatban volt előzetesen egy
megbeszélés, ezen majdnem minden képviselő részt vett. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?

Rácz Krisztina projektmenedzser: A vállalkozó által benyújtott fizetési ütemezés nem illeszkedik
a pályázati anyagban szereplő fizetési ütemezéssel, a most benyújtott anyag szerint már októberben
kibocsátja a vállalkozó az első résszámlát.

dr. Bak Ferenc polgármester: Az októberi résszámla benyújtás 50 %-os készültséget feltételez,
ami véleményem szerint kizárt.

Rácz Krisztina projektmenedzser: A pályázatban 30 %-os készültséget terveztünk az év végéig.

dr. Lovász László jegyző: A vállalkozó műszaki vezetője jövő szerdára ígért pontosabb
ütemtervet.

dr. Bak Ferenc polgármester: A településközpont közbeszerzési eljárása lezárult, a Halastó
Camping Kft nyerte el. A jövő héten kötjük meg a pályázóval a szerződést.

Rácz Krisztina projektmenedzser: A közbeszerzési törvény módosítása miatt a projekt
befejezését áprilisig kitolhatjuk.

György Attila képviselő: Erre a projektre előre kérjük a vállalkozótól az ütemtervet.

dr. Bak Ferenc polgármester: A csapadékvíz-elvezetés pályázatban a kiküldött hiánypótlási
felhívásokra a Varga és Társa Kft, valamint a Bodkő Kft nyújtotta be az ajánlatát. A közbeszerzési
munkatársaink péntekig kiértékelik, legkésőbb október 10-ig kivitelezői szerződést kell kötnünk.

György Attila képviselő: Sikerült a hitelfelvétel lebonyolítása?

dr. Bak Ferenc polgármester: Folyamatban van.

2. Napirendi pont
Csatornaszolgáltató meghatározása

dr. Bak Ferenc polgármester: A Kenyérmezei Kft. ügyvezetője levélben megkereste
Önkormányzatunkat, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálati igényünknek eleget tettek. Az a kérésük,
hogy a testület nyilvánítsa ki a cégüket szolgáltatónak.

Turi Gábor képviselő: Legutóbb abban maradtunk, hogy a csatornadíjat és az Erste Bankos
tartozást elkülönítve kezeljék, és akinek hátralékuk van ne a Kenyérmező számlájára fizessék az
egészet. A Kenyérmező ezzel szemben úgy tájékoztatta a hátralékosokat, hogy az ő számlájukra
teljesítsék az elmaradásukat, illetve tegyenek írásos ajánlatot, hogy hogyan kívánnak fizetni.
Szükségünk van egy pontos elszámolásra, hogy az Önkormányzat, az Erste Bank és a Pivesz-
Kenyérmező mennyivel tartoznak egymásnak. Az Önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia
a közműszolgáltatót, a díjat, és a szerződés szövegét is. Véleményem szerint elevenítsük fel a
tárgyalásokat a DMRV-vel a szolgáltatás átadásáról, ezért most nem kellene véglegesítenünk a
Kenyérmezei Kft-t.

dr. Lovász László jegyző: A belső ellenőrzésünk folyamatban van, a kistérség által megbízott és
finanszírozott könnyvvizsgáló és belső ellenőr végzi. Az ő szakmai tanácsukat kértük a helyzet
pénzügyi tisztázásához. A DMRV szerződéstervezetét áttanulmányozva úgy gondolom jelentős
áremelést hajtana végre.

Turi Gábor képviselő: Ha a csatornahálózatunk az állapota miatt felújításra szorul, a felújítást
el kell végeztetni. Nem vizsgálhatjuk úgy ezt a kérdést, hogy ki szolgáltat olcsóbban, ha eközben
tönkre megy a hálózat.

Czakó Péter képviselő: A DMRV-vel folytatott tárgyalások a pilisjászfalusi Önkormányzat
visszalépése miatt hiúsult meg. A további tárgyalások okafogyottá váltak ezáltal.

Turi Gábor képviselő: A DMRV azt mondta, hogy erővel nem teszi ki a Kenyérmezőt a szennyvíz
telepről, de az Önkormányzat teremthet olyan helyzetet, hogy a Kenyérmező kimenjen, ezen kívül a
követeléseiket nem támasztották alá.

dr. Bak Ferenc polgármester: Önszántukból, ha nem fizetjük ki amit kértek nem fognak távozni.

György Attila képviselő: A csatornadíjat a Kenyérmezei Kft. is emelni szándékozik. Három
határozati javaslattal készültem. Az első határozat a múltbeli dolgok tisztázására vonatkozik, hogy
mennyi díjnak kellett volna befolyni, mennyi folyt be, és hová. Ezek után el kell érnünk, hogy az
Önkormányzatot illető kötvénytörlesztő részletek befolyjanak az Önkormányzat számlájára.
A DMRV-t is újra meg kell hallgatnunk, hogy milyen feltételekkel szolgáltatnának, hogy
határozatot tudjunk hozni.

dr. Bak Ferenc polgármester: Nemrég beszéltem a DMRV vezetőjével, aki továbbra is fenntartja,
ha eltávolítjuk a Kenyérmezőt, ők máris készek átvenni az üzemeltetést.

Czakó Péter képviselő: Ez egy nagyon fontos szolgáltatás, amelynek a működése ha felborul
beláthatatlan következményei lehetnek. A Pivesz-Kenyérmező jól, vagy rosszul de a szolgáltatást
teljesítette a lakosság felé. A cég, úgy érzem a pénzügyek intézésében pancser, az nem fordult
elő, hogy egyik napról a másikra nem volt csatornaszolgáltatás. Ketté kellene választanunk a
kiszámlázott díjat, a szolgáltatás díját kapja meg a Kenyérmező, az Erste Bankot illető részt a bank.

Turi Gábor képviselő: Én már kértem a cégtől erre vonatkozó állásfoglalást, azt írták, hogy a
számlájuk nem tartalmazta, hogy mennyi a szolgáltatás és mennyi a törlesztés díja, ők a rendelet
szerinti köbméter árral számláztak, nekik az jár.

dr. Lovász László jegyző: Az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a lakossági
tartozásokra, mert a koncessziós szerződéseknek ez is feltétele. A szennyvíz szolgáltató eddig az
Önkormányzattól nem követelte a lakossági tartozásokat. Áttanulmányozva a rendelkezésre álló
szerződéseket és jegyzőkönyveket, a koncessziós joggal kapcsolatban szerzett információim, és a
pécsi hozzáférhető peranyagok ismeretének birtokában állíthatom, hogy a Kenyérmezőt eltávolítva
és más cégnek átadva az üzemeltetés súlyos kártérítési perre számíthatnánk.

Erdei Csabáné képviselő: A pénzügyi helyzetet tisztázni kell, a felügyelő bizottságba delegáljunk
tagot, amit eddig nem tettünk, aki kikérheti a cég pénzügyi elszámolásait.

dr. Lovász László jegyző: Ügyrendi javaslatom, hogy szavazzunk György képviselő úr
határozati javaslatairól. Az első határozati javaslatban a „haladéktalanul” kifejezést cseréljük a
konkrétabb „október 31-ig”-re.-

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
71/2011. (IX.28.) számú határozata
csatorna elszámolásról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester
október 31-ig adja ki a pénzügyi elszámolást a szolgáltatással kapcsolatban: mennyi
pénznek kellett volna befolynia a fogyasztóktól, mennyi folyt be a bankhoz és a
szolgáltatóhoz, mennyi pénzt utalt a bank a szolgáltatónak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 31.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a második határozati javaslattal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett a képviselő-
testület nem hatalmazza fel a pénzügyi bizottság elnökét a DMRV Zrt.-vel folytatandó tárgyalásra.

dr. Lovász László jegyző: A harmadik határozati javaslatban a „haladéktalanul”-t változtassuk
november 15-re, mert a határozat végrehajtása feltételezi az előző határozatunkban foglaltak
teljesülését, amelynek a határideje október 31.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a módosított harmadik határozati javaslattal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület a
javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
72/2011. (IX.28.) számú határozata
kötvénytörlesztés behajtásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester
és a jegyző november 15-ig intézkedjen, hogy a fogyasztók a szolgáltató felé irányuló
befizetéseiből az önkormányzatot megillető összegek befolyjanak.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. november 15.

3. Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása

dr. Lovász László jegyző: A rendelet módosítására a lakásfenntartási támogatás kötelező
bevezetése miatt van szükség, rendeletünkbe a törvényi minimum kerül bele. Úgy vélem az évi
egymillió forintot ez a támogatási forma nem fogja meghaladni.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki a rendeletmódosítással egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 szavazattal megalkotta
a 6/2011.(IX.28.) számú rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 4/2009.(III.26.) számú rendelet módosításáról.

4. Napirendi pont
Óvodavezető megbízásának meghosszabbítása

dr. Bak Ferenc polgármester: Az előterjesztést annyiban módosítom, hogy elkészült a pályázati
kiírás, amit szintén elfogadásra javasolok. Az óvodavezető vezetői megbízása az új óvodavezető
kinevezéséig tart.
Aki a jelenlegi óvodavezető megbízásának meghosszabbításával egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú 7 szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot
hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
73/2011. (IX.28.) számú határozata
óvodavezető megbízásának meghosszabbításáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 1-től az új
óvodavezető kinevezéséig megbízza az óvodavezetői feladatok ellátásával Birinyi
Zsuzsanna jelenlegi vezetőóvónőt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Szavazásra teszem fel az óvodavezetői pályázat kiírását a határozati
javaslat szerint. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 szavazattal a képviselő-
testület a következő határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
74/2011. (IX.28.) számú határozata
óvodavezetői pályázat kiírásáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Napközi-
otthonos Óvoda óvodavezetői állására az alábbi feltételek szerint:

„Tinnye Község Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Napköziotthonos Óvoda Tinnye.
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tinnye, Petőfi S. u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása a közoktatási törvény
54-55 §-ában részletezettek szerint. Napközi Otthonos Óvoda Tinnye magasabb vezetői
feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga,
§ óvodapedagógus munkakörben – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ büntetlen előélet és cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusz
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ óvodavezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel ( vezetési program ), 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZK-ban történő megjelentetéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Bak Ferenc polgármester
nyújt, a 06-26-335-076-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzat címére történő megkül-
désével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
§ Személyesen: Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A jogszabályokban előírt szükséges véleményeztetési eljárások lefolytatását követően
a képviselő-testület a benyújtási határidőt követően 30 napon belül, de legkésőbb a
benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen, zárt ülés keretében dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ honlapon – 2011. október
§ hirdetőtáblán – 2011. október
§ Tinnyei Hírlapban – 2011. október
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tinnye.hu honlapon
szerezhet.”

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont
Jászfalusi-Kossuth-Zrínyi utcák vízrendezése

dr. Bak Ferenc polgármester: A meghívóval együtt kiküldésre került a Solidus Kft. árajánlata a
Kossuth, Zrínyi, Jászfalusi utak vízelvezetésének tervezésére.

Thirring Levente képviselő: Ilyen esetekben kérjünk több helyről árajánlatot, mert jelentős
összegről van szó. A vízelöntés után miért nem lett benyújtva a vis maior pályázat?

dr. Lovász László jegyző: Polgármester úr és a kolléga, aki rögzíteni tudja a vis maior pályázatot
szabadságon volt, azután pedig kicsúsztunk a határidőből. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha
határidőn túl nyújtjuk be az igényünket, akkor visszautasítják.

Thirring Levente képviselő: A szabadságolás nem lehet kifogás arra, hogy kb. 50-70 millió
forinttól elessünk. Úgy tudom, hogy ezt most is be lehet adni.

dr. Bak Ferenc polgármester: A káresemény után 15 napon belül lehet csak bejelenteni a vis
maior igényt.

Thirring Levente képviselő: Tinnyén régóta vannak a felszíni vízelvezetéssel problémák. Miért
nem lett benyújtva eddig soha vis maior pályázat? Most javasolom, hogy döntsünk, beadjuk-e, vagy
sem.

dr. Lovász László jegyző: Azt tervezzük, hogy a tervezés költségét a Nyakashegy Kft-vel
finanszíroztatnánk, mert az ő általuk művelt földekről folyik a sáros víz a belterületre.
A több árajánlat bekérése ügyében az a javaslatom, hogy az SZMSZ-be kerüljön beépítésre, és a
rendeletmódosítást a következő rendes ülésünkön tárgyaljuk.

dr. Bak Ferenc polgármester: Határozati javaslatom, hogy a képviselő-testület kötelez engem
arra, hogy péntekig nyújtsam be a vis maior pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület a következő
határozatot hozza:

Tinnye község Képviselő-testületének
75/2011. (IX.28.) számú határozata
vis maior pályázatról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. július 24-én a Jászfalusi,
Zrínyi, és Kossuth utcákon bekövetkezett sár és vízelöntés miatt vis maior pályázatot
nyújt be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

dr. Bak Ferenc polgármester: A tervezésre várom a képviselők javaslatait, hogy árajánlatot
kérhessek.

6. Napirendi pont
Telekvásárlási kérelem

dr. Bak Ferenc polgármester: Balázs Attila vételi ajánlatot nyújtott be az Önkormányzat
tulajdonában lévő 1101 helyrajzi számú zártkerti ingatlanra. Az ajánlat másolatát minden képviselő
megkapta.

György Attila képviselő: Alacsony az ajánlati ár.

dr. Lovász László jegyző: Ha a képviselő-testület értékesíteni kívánja az ingatlant, tartsunk
versenytárgyalást.

György Attila képviselő: A telek véleményem szerint állattartásra nem alkalmas, ellenben
szuperpanorámás.

Turi Gábor képviselő: Úgy gondolom valóban állatot tartanának rajta és nem építkeznének.

Erdei Csabáné képviselő: Adjuk bérbe, ha nem akarjuk eladni.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 1101 helyrajzi számú ingatlan
értékesítésre kerüljön Balázs Attila részére, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
egyhangú 7 nem szavazattal a képviselő-testület nem kívánja értékesíteni az ingatlant.

7. Napirendi pont
Tejház bérbeadási kérelmei

dr. Bak Ferenc polgármester: A tejház bérbevételére két ajánlat érkezett, Dominek Károly büfé-
falatozó céljára, az Elpisz Alapítvány pedig fogyatékkal élők klubjának létrehozásához kéri az
épületet.

Reketye László képviselő: Szeretném, ha megtartanánk önkormányzati tulajdonban a tejházat,
akinek kiadjuk feltételül szabnám, hogy tegye rendbe.

Erdei Csabáné képviselő: Az Elpisz Alapítvánnyal tárgyaljunk, hogy hogyan képzelték az épület
átalakítását, mik a terveik.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az ún. tejház bérbeadásra kerüljön
Dominek Károly részére, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 6 nem és 1 tartózkodó
szavazattal a képviselő-testület nem kívánja Dominek Károly számára bérbe adni az ingatlant.

dr. Bak Ferenc polgármester: Aki az Elpisz Alapítvánnyal a további tárgyalások
kezdeményezését támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
76/2011. (IX.28.) számú határozata
tejház hasznosításról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elpisz Alapítvány
céljával, hogy az ún. tejházban fogyatékkal élők klubját hozna létre, egyetért, azt
továbbtárgyalásra érdemesnek találja.
Felkéri az alapítvány képviselőjét, hogy a fejlesztési elképzeléseit tárja a képviselő-
testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Napirendi pont
Pilisvörösvári őrsparancsnok kinevezésének támogatása

dr. Bak Ferenc polgármester: A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője megkereste
Önkormányzatunkat, hogy Horváth Ferenc rendőr őrnagy kinevezését a Pilisvörösvári Rendőrőrs
élére támogassa.

Czakó Péter képviselő: A korábbi őrsparancsnok úgy tájékoztatott bennünket, hogy ha kérjük,
gyakrabban fognak sebességet mérni a faluban. A fő utakon nagyon gyorsan hajtanak, traffipaxot
már régen láttunk a faluban, ezért kérjük a traffipaxolást legalább heti egy alkalommal.

Erdei Csabáné képviselő: Fokozottabb rendőri jelenlétet is kérünk a településen.

dr. Bak Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátom Horváth Ferenc őrnagy parancsnoki
kinevezésének támogatását a Pilisvörösvári Rendőrőrs élére. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 7 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
77/2011. (IX.28.) számú határozata
őrsparancsnok kinevezéséről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ferenc rendőrőrnagy
pilisvörösvári őrsparancsnoki kinevezését támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Az új őrsparancsnokot a következő testületi ülésre meghívom.

9. Napirendi pont
Garancs

Thirring Levente képviselő: Át kell tekintenünk a Garancs üzemeltetésére vonatkozó szerződést,
és kell egy mindenre kiterjedő szerződést kötnünk, akkor nem állhat elő ilyen helyzet, mint a
szivattyú vásárlása kapcsán, hogy ki a felelős, ki köteles beszerezni. Ezen kívül a rekultivációt
hiányosan kivitelező cég ígéreteit teljesítette-e? Erről is beszélnünk kell.

dr. Lovász László jegyző: A kirendelt szakértő megállapítja, hogy a kivitelező milyen
hiányosságokat hagyott a rekultiváció során.

Reketye László képviselő: A kivitelező megígért már mindent, de nem csináltak semmit sem,
azután pedig már perrel is fenyegetőzik.

Thirring Levente képviselő: Mit lehet tenni olyan esetekben, amikor itt megbeszélünk valamit, de
nem történik az ügyben semmi? Ilyen a Garancs ügye, a mart aszfaltozás minőségi kifogásainak, és
elszámolási hibáinak ügye.

Reketye László képviselő: A polgármester ezekért a felelős.

Thirring Levente képviselő: Én is azt gondolom.

dr. Lovász László jegyző: Úgy gondolom, hogy jobb információáramlással meg lehet oldani a
problémák egy részét, mert dolgozunk a problémákon, ha kívülről úgy is látszik, hogy nem.

10.Napirendi pont
Egyebek

György Attila képviselő: A féléves és háromnegyed éves beszámolót valamint zárszámadást mikor
kapunk?

dr. Lovász László jegyző: Elkészültek a beszámolók, péntekre hozom. A következő testületi ülésre
beterjesztjük.

Reketye László képviselő: A szelektív hulladékgyűjtő véleményem szerint a régi helyén az úthoz
közelebb megfelelőbb helyen volt, mert ott nem lett szeméttelep, mert láthatóbb helyen volt.

dr. Bak Ferenc polgármester: A régi helyén is mellépakolták a szemetet, és itt legalább kevésbé
látható.

Reketye László képviselő: Akkor térfigyelő rendszert kell kiépítenünk, hogy megfogjuk az
illegális szemetelőket.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét
bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 1-én tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

Erdei Csabáné alpolgármester
Czakó Péter képviselő
György Attila képviselő
Turi Gábor képviselő
Murczin Zsolt Máriahalom polgármestere
Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.
Kalamász Péter Volánbusz Zrt.
Vlasics Lajos Volánbusz Zrt.
Galántai Marian tinnyei lakos
Lőrincz Beáta tinnyei lakos
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

Erdei Csabáné alpolgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön. Összejövetelünk oka,
hogy a helyi lakosság javítani szeretne a tömegközlekedésen, és ehhez partnert keresünk a Volán
társaságok személyében.
A közlekedés egyik gondja a hétvége, ugyanis többen dolgoznak hétvégén is, de szombaton nem
tudnak a dolgozók bejutni a fővárosba a munkahelyükre, csak késve. Úgy tudom, hogy az únyi
és máriahalmi lakosok pedig csak Dorog irányában kerülve tudják elérni Budapestet ezeken a
napokon.
A Vértes Volán járata nem áll meg az Auchannál, holott ebből az irányból több lakos is jár oda
dolgozni.

Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.: Korábban megegyezés született, hogy a Vértes Volán Zrt. járatai
nem állnak meg az Auchannál, mert elsődleges cél az utazók Budapestre jutása.

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: Várható, hogy decembertől meg fognak állni ott is.

Erdei Csabáné alpolgármester: Hétköznap délután 12.30-tól 14.45-ig nincs autóbusz Tinnyére,
ezért időnként 15-20 gyerek is áll a megállóban, vagy stoppol, mert másként nem tudnak haza jutni.

Galántai Marian tinnyei lakos: A fél egyes 800-as busszal jövők sem érik el a fél egyes átszállást.

Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.: Megnézzük mit tudunk tenni ez ügyben.

Erdei Csabáné alpolgármester: Van olyan busz, amelyiken az ablakokat sem lehet kinyitni, és
klíma sincsen, ezen utazni nyáron a hőségben nagyon kellemetlen.

Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.: Nem tudjuk lecserélni a buszparkunkat, mert társaságunk jelenlegi
mérlege mínusz 100 millió forint. Ebből sajnos új, komfortosabb buszokat nem tudunk venni, de
megígérem, ha bármi lehetőség adódik javítunk a helyzeten.

Erdei Csabáné alpolgármester: További problémánk a bérletek kérdése, hogy egyik társaság nem
fogadja el a másik társaságnál vásárolt bérletet.

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: A közös szakaszon el kell fogadniuk a bérletet.

Erdei Csabáné alpolgármester: Korábban reggel volt egy járat Pilisvörösvárig, amely most
Piliscsabáig megy, ezért a nagy számú Pilisvörösvárra járó diáknak így át kell szállnia Piliscsabán
egy olyan buszra, amire alig férnek fel.

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: Későn ért Zsámbékra, az iskolások csak fél kilencre értek be
a zsámbéki iskolákba. Ezzel a megoldással átszállással ugyan, de el tudnak jutni Pilisvörösvárra.
Megnézzük, hogy a korábbi indítás megoldható-e, és akkor esetleg át tud menni a járat
Pilisvörösvárra.

Erdei Csabáné alpolgármester: Délután Piliscsabáról 17.10-kor volt egy tinnyei járat, amit
megszüntettek, annak ellenére, hogy sokan vették igénybe és mind az Esztergomból, mind a
fővárosból érkezőknek jó volt. A jelenlegi helyzet szerint 16.10 és 17.45 között nincsen busz,
viszont 17.45 körül jön kettő is.

Lőrincz Beáta tinnyei lakos: Az alpolgármester asszony által említett kivett járat a Zsámbék felől
Pilisvörösvárra 8-tól 16-ig dolgozni járóknak is jó volt, most pedig fél hatig állnak a megállóban.

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: Valószínűsítem, hogy a járat áttételét zsámbékiak kérhették 16
óráig dolgozók. Megvizsgáljuk a kérdést, de amennyiben hamarabb fog a járat Zsámbékról indulni,
ott is felháborodás lesz.

Lőrincz Beáta tinnyei lakos: Ezek szerint úgy alakul a menetrend, hogy melyik településről ki
jelentkezik a problémájával hamarabb?

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: Ez nem egy nagy utasforgalmú vonal, hogy gyakrabban járjanak
a buszok.

Erdei Csabáné alpolgármester: Vagy azért nem járnak az emberek busszal, mert ritkán jár, vagy
azért jár ritkán, mert az emberek más közlekedési megoldást választanak.

Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.: Ha felmerül egy új igény, először megkérdezzük a sofőrt, hogy mi
a tapasztalata, ezután két hétig számoltatjuk az utasokat, és a menetrendes kolléga is hozzáteszi a
saját ismereteit. Lehet, hogy a kérés teljesítésével öt utas elégedett lesz, és negyven pedig nem.

Czakó Péter képviselő: Amikor ide költöztünk, vettünk még egy autót, mert úgy hallottuk,
másként nem tudunk majd közlekedni. Egy Zsámbék-Piliscsaba vonalon folyamatosan pörgő
kisbusz megoldást jelentene. A piliscsabai vasútállomásokon és a perbáli buszmegálló környékén
sok autó parkol, mert onnan már jó a közlekedés, de odáig csak autóval lehet eljutni.

Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.: A mi társaságunk a Sárisápról, Dágról, Únyról induló utasokat kell,
hogy a reggel 8 órai kezdésre a fővárosba szállítsa.

Czakó Péter képviselő: Érthető, hogy egy nagy busz nem lenne rentábilis, de egy kis busz állandó
fogásban szerintem megtelne.

Erdei Csabáné képviselő: A Széna térről Perbálra közlekedő busz nem jöhetne át Tinnyére, hogy
itt legyen a végállomás?

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: Ha van ilyen utazói igény, ez elől nem zárkózunk el.

Erdei Csabáné alpolgármester: A járatok megszüntetése és új járatok indítása esetén ki a

döntéshozó, mert tapasztalatom szerint mindenki másra hárítja a felelősséget ha reklamálunk.
Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: A Közlekedési Minisztérium aki utasszámlálással, vagy más
módon tudja vizsgálni a járatok kihasználtságát, és ezek alapján hozzák meg a döntéseket.

Lőrincz Beáta tinnyei lakos: A Zsámbék-Tinnye vonalon hétvégén nincsen járat. Hétvégére is
szeretnénk járatokat.

Erdei Csabáné alpolgármester: Mikor kapunk konkrét válaszokat a kérdéseinkre?

Pálfi Zsolt Vértes Volán Zrt.: Néhány héten belül reflektálunk a felvetett kérdésekre.

Galántai Marian tinnyei lakos: Az egyik sofőr azt a tájékoztatást adta, hogy a menetrendjében
nincsen feltüntetve, hogy valamelyik megállónál csatlakozás van, amelyhez igazodnia kell.

Kalamász Péter Volánbusz Zrt.: Új autóbusz-vezetők kerültek a járatra, ezért nem tudták, hogy be
kell várniuk a csatlakozást. A vonatkozó információt minden buszvezető megkapta, így rendeződött
ez a kérdés.

Erdei Csabáné alpolgármester: Amennyiben több kérdés, felvetés nincs, köszönöm a Volán
képviselőinek a megjelenést, az ülést bezárom.

Kmf.

Erdei Csabáné
alpolgármester

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Czakó Péter képviselő
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Reketye László képviselő
Thirring Levente képviselő
Turi Gábor képviselő
Fülöp László Budatáj Kft. képviselője
Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő
Rácz Krisztina projektmenedzser
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy 7
megválasztott főből mindenki jelen van, az ülés határozatképes.

1.
Napirendi pont
A Jászfalusi úti iszapömléssel kapcsolatos vis maior megtárgyalása

dr. Bak Ferenc polgármester: Az Önkormányzat rendbe tette a Jászfalusi út melletti árkokat,
amit a következő eső újra telehordott sárral. A Magyar Közút ígéretet tett, hogy rövid időn belül
kitakarítja az újra feltöltődött árkokat. Ebben az esetben vis maior támogatásra csak részben
vagyunk jogosultak, mert nem csak önkormányzati területet érintett a vízözön, de a Zrínyi
utcai árokban, a Kossuth ház előtti árokban ennek kapcsán keletkezett károk vonatkozásában
benyújtható.

dr. Lovász László jegyző: Bejárást tartottunk, a mezőgazdasági területet és a lakott területet egy
árok választja el, amely igen rossz állapotban volt már májusban is, ez egy kb. 6 méter széles és 5-
6 méter mély leszakadt, kimosódott árok. Ennek helyére műtárgyat kell építeni, ami felfogja a vizet,
a termőföld tekintetében pedig művelési ágat kell váltani. Utánaolvastam a témának, energiafűz
telepítéssel megköthető lenne a föld, és megállítható lenne a talajerózió.

Czakó Péter képviselő: A kukorica sorok az útra merőlegesen fekszenek, és a sorok közül sok-sok
kis sárpatak folyik ki az útra, amely ott összeadódva okozza a sárfolyamot. Ha a vetési sorokat 90
fokkal elforgatnák nem lenne ilyen probléma.

Fülöp László Budatáj Kft. képviselője: A ritka vetésű növények között indul el az erózió az esők
hatására, és a most oda vetett növény, a kukorica ilyen.

Czakó Péter képviselő: Az utóbbi időben nincs is szükség szokatlanul nagy mennyiségű esőre
ahhoz, hogy a Jászfalusi útra kiömlő sárfolyam előálljon, ezért gondoljuk azt, hogy ha más növény
lenne a területre vetve, és a sorok más irányba állnának, jobb lenne a helyzet.

Fülöp László Budatáj Kft. képviselője: Jövőre borsót tervezünk a problémás területre, ami sűrű
vetésű így nem okoz ilyen gondot. Azt tudom ígérni, hogy amennyiben kijelölésre kerül az árok, a

cégünk elkészíti azt.

dr. Lovász László jegyző: Az árok csak részmegoldás.

Vereczkei Andrea jászfalusi úti lakos: Tizenhárom éve élünk a faluban, a tizenhárom év alatt
három évben nem folyt le a víz a termőföldről. A vonatkozó rendelet értelmében a földhasználó
feladata a talajerózió megakadályozása.

Fülöp László Budatáj Kft. képviselője: A föld tulajdonosának is hozzá kell járulnia, hogy a
földjén műtárgy épüljön, vagy megváltozzon a föld művelése, és elfogadja, hogy így kevesebb
bérleti díjat kap.

Vereczkei Andrea jászfalusi úti lakos: Az érintett lakosoknak jelentős anyagi kára keletkezik
minden ilyen elöntés alkalmával, van hogy évente többször is.

Czakó Péter képviselő: Óriási beruházás lenne egy olyan műtárgy létesítése, amely
záportározóként működne. Lehet, hogy a földterület egy részén a füvesítés, bokrosítás jelentené a
megoldást.

dr. Lovász László jegyző: Műtárgyra is szükség van és a művelési ág megváltoztatása sem
megkerülhető. A csapadékvíz elvezetésének javításához vis maior pályázatot nyújtunk be az
önkormányzati árkok bővítésére. Ha a vis maior keretből, vagy pályázati forrásból nem tudunk a
záportározó, illetve más műtárgyak kialakításához forrást biztosítani az önkormányzatnak jelenleg
nincsen erre a célra saját forrása.
Állapítsuk meg a tervek elkészítésének határidejét, mondjuk szeptember elejére a
településfejlesztési bizottság elé benyújtásra.

dr. Bak Ferenc polgármester: A tervezőktől kértem javaslatot az árkok és a záportározók
kialakítására, de a Jászfalusi úti árkokra nem tudunk vis maior pályázatot benyújtani.

Vereczkei Andrea jászfalusi úti lakos: Mit vállal a Budatáj Kft.?

Fülöp László Budatáj Kft. képviselője: Változtatunk a művelés irányán, ha elkészültek a tervek,
akkor a továbbiakról még tárgyalunk.

dr. Lovász László jegyző: A téma kiemelt fontosságú, ha lehetőségünk van, akár rendeleti úton is
meg fogja határozni az önkormányzat, hogy a Budatáj Kft. hogyan művelje a problémás területet.

2. Napirendi pont
A csapadékvíz elvezetési pályázat ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció
elfogadása és az ajánlattételre felkérni kívánt cégek meghatározása

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Ismerteti az írásos pályázati anyagot.
Eldöntendő kérdés, hogy akarunk-e részszámla benyújtási lehetőséget beletenni az ajánlattételbe?
Tartsunk-e helyszíni bejárást? Ez is döntési pont.

dr. Lovász László jegyző: Az Önkormányzat szempontjából a végszámla benyújtása a legjobb
megoldás, de a pályázati nyertes szempontjából a 30 %-os, 60%-os részteljesítési számlázás lenne a
megfelelő.

Turi Gábor képviselő: Valószínű szakaszonként haladnak, ezért szakaszokhoz kellene
hozzárendelni a részteljesítést.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Én is jónak tartom a műszaki szakaszolást.
Megbeszéljük a tervezővel, hogyan tagolható műszakilag a kivitelezés.

György Attila képviselő: Javasolom, hogy az ár súlyozása legyen 60 %, a jótállásé 30 %, és a
késedelmi kötbéré 10 %.

dr. Lovász László jegyző: A legkorábbi munkakezdés lehet október eleje, ha erős tél lesz, akkor
is április 30-ig el kell számolnunk a pályázat kiírója felé. Ezért a késedelmi kötbért én erősebben
súlyoznám, mint 10 %. Legyen a jótállás 25 %, a kötbér 15 %.

– Reketye László képviselő távozik.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Hány részszámlát nyújthasson be a vállalkozó?

dr. Lovász László jegyző: Legyen egy részszámla és a végszámla.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: A tervező mondja meg, hogy milyen
készültségnél nyújthatja be a részszámlát. A szervezett helyszíni bejárást nem tartom indokoltnak,
mert szabadon megközelíthető a terület.

Thirring Levente képviselő: Melyik céget hívjuk meg?

Czakó Péter képviselő: Véleményem szerint az összes képbe került céget hívjuk meg.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Összefoglalva: van a Bodkő Projekt Kft.,
Hornyák Kft., Szomor és Társai Kft., Hajdú és Társai Kft., Varga Kft., Berki Tibor egyéni
vállalkozó, és a V.V Kft.

dr. Bak Ferenc polgármester: A Pályázati Döntés-előkészítő bizottság az elfogadott módosító
javaslatokkal korrigált ajánlattételi felhívást, és a felmerült hét cég meghívását elfogadásra
javasolja. Szavazásra teszem fel a Képviselő-testületnek a bizottság javaslatát elfogadásra. Aki
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
67/2011. (VII.28.) számú határozata
közbeszerzési eljárásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Döntés-
előkészítő Bizottság által javasolt módosításokkal kiegészített „Belterületi
csapadékvíz elvezetés Tinnyén” tárgyában kiírandó egyszerű közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását, valamint az ahhoz kapcsolódó ajánlattételi
dokumentáció szövegét elfogadja, és a „Belterületi csapadékvíz elvezetés
Tinnyén” tárgyában a nemzeti eljárásrend szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást
ír ki.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.
Napirendi pont
A település-központi pályázat ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció elfogadása
és az ajánlattételre felkérni kívánt cégek meghatározása

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Helyszíni bejárást itt sem javasolunk.
Az ajánlattételi felhívásba, az előzmények ismertetéséhez várok néhány mondatot. A projekt
kivitelezése elindult, a szerződés meghiúsult, a fennmaradó munkák elvégzése a feladat…

dr. Lovász László jegyző: Ennek az iskola kerítésének kivitelezése, a két pálya és a hivatal előtti
terület területalakítása és környezetrendezése a tárgya, kivéve a korábbi részlegesen meghiúsult
közbeszerzés során kivitelezett alábbi műszaki tartalmak: felsorolás.
A munkaterület átadásához fotók készítését javasolom.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Részszámla benyújtását nem javasolom,
október 31. a kivitelezési határidő.

Rácz Krisztina projektmenedzser: A sürgető határidő miatt a késedelmes teljesítésért járó kötbért
jobban súlyoznám.

dr. Lovász László jegyző: A kötbér minimális napi összegét emeljük 100 ezer forintról 200
ezer forintra, a vállalható maximumot 500 ezer forint/napra, mert ha kb. 30 nappal megcsúszik a
kivitelezés a projekt megvalósulását veszélyeztetjük.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Javasolom, hogy B kategóriájú felelős műszaki
vezetőt kérjünk a kiírásban. Ebben az eljárásban az árat 60%-ra, a jótállást, és a késedelmi kötbért
20-20 %-ra javasolom súlyozni.

György Attila képviselő: Véleményem szerint a súlyszámok így megfelelőek.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési szakértő: Az idő rövidsége miatt nem javasolom a
tárgyalásos eljárást.

dr. Bak Ferenc polgármester: A Pályázati Döntés-előkészítő bizottság az elfogadott módosító
javaslatokkal korrigált ajánlattételi felhívást, és a felmerült három cég meghívását elfogadásra
javasolja. Szavazásra teszem fel a Képviselő-testületnek a bizottság javaslatát elfogadásra. Aki
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
68/2011. (VII.28.) számú határozata
közbeszerzési eljárásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Döntés-
előkészítő Bizottság által javasolt módosításokkal kiegészített „Településközpont
fejlesztés Tinnyén” tárgyában kiírandó egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását, valamint az ahhoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció szövegét
elfogadja, és a „Településközpont fejlesztés Tinnyén” tárgyában a nemzeti
eljárásrend szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást ír ki.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Az előző ülésünkön elfogadtuk a Széchenyi utcai beszakadás
ügyében benyújtandó vis maior pályázatról szóló határozatot. Azóta a tervező pontosan felmérte
a beszakadást és az általa adott ajánlat alapján módosítani kell a határozatunkat. Aki a határozati
javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 6 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
69/2011. (VII.28.) számú határozata
vis maior támogatásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: közút alatti pincebeszakadás, helye: Tinnye
Széchenyi utca, 441. hrsz.
Káresemény forrásösszetétele:
a.) saját forrás:
1.379.475 Ft
30%
b.) biztosító kártérítése
0 Ft
0%
c.) egyéb forrás
0 Ft
0%
d.) vis maior igény
3.218.775 Ft
70%
Források összesen:
4.598.250 Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
4.598.250 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és megvalósításág
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem
tudja ellátni.
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját forrás összegét
költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc

dr. Lovász László

polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv Készült Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-én tartott ülésén

Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

dr. Bak Ferenc polgármester
Erdei Csabáné képviselő
György Attila képviselő
Thirring Levente képviselő
Turi Gábor képviselő
dr. Lovász László jegyző
Balogh Rita jegyzőkönyv-vezető

dr. Bak Ferenc polgármester: Köszöntöm a megjelenteket mai ülésünkön, megállapítom, hogy
7 megválasztott főből 5 jelen van, az ülés határozatképes. Az írásos napirend módosul, az első
és második napirendi pont elhalasztva a következő testületi ülésre, a többi változatlan. Aki a
módosított napirenddel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

1.
Napirendi pont
Közműszolgáltatói ajánlat megvitatása

dr. Lovász László jegyző: A Magyar Telekom megkereste Önkormányzatunkat, hogy a gáz- és
áramszolgáltatás tekintetében amennyiben velük szerződünk, mint szolgáltatóval a jelenlegi árhoz
képest 5 % kedvezményt biztosítanak. Az összes fogyasztási helyünket figyelembe véve éves
szinten ez kb. 400 ezer forint megtakarítást jelentene az Önkormányzat számára.

dr. Bak Ferenc polgármester: Most elvi nyilatkozatot tehet a képviselő-testület.

György Attila képviselő: Van hűségnyilatkozat?

dr. Lovász László jegyző: A szerződés 30 napra felmondható, tehát nincs hűségnyilatkozat.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés nincs, szavazásra teszem fel a közműszolgáltató
váltás kérdését. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
64/2011. (VII.21.) számú határozata
közműszolgáltató váltásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a szolgáltató
váltást a villamos energia és gáz szolgáltatás tekintetében a Magyar Telekom
Nyrt. irányában. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárgyalások
lefolytatására és a szerződéstervezetek kidolgozására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont
Egyebek

I.
dr. Bak Ferenc polgármester: A Széchenyi utca elején beszakadt az út egy régi pince miatt,
amely az út alatt fekszik. A beszakadást megvizsgálta a Kormányhivatal illetékese, a Pince és
Partfal Bizottság képviselője és mindketten vis maior támogatásra javasolták a pincebeszakadást.
A képviselő-testületnek határozatban kell a benyújtandó támogatási igényt elfogadni, az erre
vonatkozó határozati javaslatot mindenki írásban megkapta, aki egyetért kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangú 5 igen.

Tinnye község Képviselő-testületének
65/2011. (VII.21.) számú határozata
vis maior támogatásról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: közút alatti pincebeszakadás, helye: Tinnye
Széchenyi utca, 441. hrsz.
Káresemény forrásösszetétele:
a.) saját forrás:
1.050.000 Ft
30%
b.) biztosító kártérítése
0 Ft
0%
c.) egyéb forrás
0 Ft
0%
d.) vis maior igény
2.450.000 Ft
70%
Források összesen:
3.500.000 Ft
A károk helyreállításának költségének fedezetét az önkormányzat részben tudja
biztosítani.
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és megvalósításág
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem
tudja ellátni.
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját forrás összegét
költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

II.
dr. Bak Ferenc polgármester: A körzeti megbízottunk véglegesítéséhez kell támogató határozatot
hoznunk. Aki a körzeti megbízott véglegesítésével egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A
képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett a kinevezést támogatja.

Tinnye község Képviselő-testületének
66/2011. (VII.21.) számú határozata
körzeti megbízott kinevezéséről

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete Heller Tamás rendőr-
őrmester körzeti megbízotti kinevezését támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

III.
dr. Bak Ferenc polgármester: A Pest Megyei Főügyészség tájékoztatta az Önkormányzatot,
hogy a szennyvízszolgáltatás ügyében Pilisjászfalu tudomásul vette a Kenyérmezei Kft-t, mint
szolgáltatót, ezért a vizsgálatot megszüntették.

dr. Lovász László jegyző: A Széchenyi Terv régiós irodájának munkatársa minden hónap első
szerdáján 14-17 óráig tanácsadást tart a Polgármesteri Hivatalban az aktuális pályázatokról.

Erdei Csabáné képviselő: Augusztus 1-én 18 órakor a Vértes Volán és a Volán Busz illetékese
eljön a meghívásomra, hogy a tinnyei buszközlekedés helyzetéről, problémáiról beszéljünk. Ha
valamiben megállapodunk legkevesebb 30 nap az átfutási idő. A megbeszélésre minden képviselőt
várok.

dr. Bak Ferenc polgármester: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét
bezárom.

Kmf.

dr. Bak Ferenc
polgármester

dr. Lovász László
jegyző