Választás 2014

A Helyi Választási Bizottság határozatai a polgármester – és képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéről, valamint a jelöltek sorsolásáról szóló határozatok

jelöltek, sorrend 

(PDF dokumentum)

———————————————————-

Helyi Önkormányzati Választás 2014

Ajánlóívek igénylése, leadása, ajánlásgyűjtés, jelölt bejelentése és ajánlások ellenőrzése  

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án határozatban állapította meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.

Tinnye településen: 

Polgármesterjelölt állításához 39 fő

Egyéni listás képviselő-jelölt állításához 13 fő

 választópolgár ajánlása szükséges. A határozat közzétételre kerül a www.tinnye.hu honlapon  

Ajánlóív igénylés

A jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei az NVB/TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától. A független polgármester és képviselő-jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától. A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére. Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány. A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie. A nyomtatvány 3. oldalán – amennyiben jelölő szervezet tölti ki – a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

 • a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
 • az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség. Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni. A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult. A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el. Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

  Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket. Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

 • jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
 • ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy
 • maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
 • a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.

Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez. Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét. Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani. Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni. A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

 Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § – 123. § értelmében: „122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. (2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. (3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. (4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. (5) Az ajánlás nem vonható vissza. (6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet. (2) Nem gyűjthető ajánlás: a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, e) felsőoktatási és köznevelési intézményben, f) egészségügyi szolgáltató helyiségében. (3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. (4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”   Jelölt bejelentése   A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál. A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között. Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány szolgál. Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

 • a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
 • amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének. A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft. A bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be. Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól. A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának leadásra.  

Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését. Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot. A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt. A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet, illetve jelölő szervezetet.

 

dr. Imre Gábor HVI vezetője

 

Nyomtatványok letöltése:

Ajánlóív igénylés A4

Egyéni jelölt bejelentése E2

 

——————————————————————————————–

A Tinnye Község Helyi Választási Iroda  vezetőjének 3/2014 sz. határozata a nemzetiségi szavazókör kijelöléséről.

2014. június 25.

————————————————————————

—————————————————————————-

Országgyűlési Választás 2014

TISZTELT TINNYEI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

  A köztársasági elnök 16/2014. (I.20.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását 2014. április 6. napjára tűzte ki. A választásokra vonatkozó jogszabályok alapján 2014. január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár –          kérhette nemzetiségi névjegyzékbe vételét, –          a szavazáshoz segítséget igényelhet, –          megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, továbbá az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgára eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja. Magyarországon az országgyűlési választási rendszert az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény szabályozza. A képviselők száma az új parlamentben 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani. Tinnye település Pest Megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületébe tartozik. A választókerület székhelye Budakeszi. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják a választások tisztaságát.

FŐBB TUDNIVALÓK

Nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel:  –  Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014. októberében a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd. –  A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, akkor pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.    Segítség igénylése a választójog gyakorlásához: –   A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 • Braille-írással készült értesítő megküldése,
 • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

–    A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát. –    A szavazólap kitöltésében segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A Nemzeti Választási Iroda által kiküldött kérelem alapján a választópolgár más most jelezheti a Braille-írással készült értesítő megküldése, illetve Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása iránti, a könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, továbbá az akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása iránti kérelmét. Tájékoztatom a Választópolgárokat, hogy Tinnyén egy szavazókör van, (az épület akadálymentes)

Tinnyei Napköziotthonos Óvoda, Tinnye Petőfi u. 2.

Személyes adatok kiadásának megtiltása: –     A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. –    2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyi adat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását. –   Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy amennyiben a választópolgár nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása: –  A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, nincs szükség külön regisztrációra. –  Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjétől (jegyzőtől). A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon. A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok csak a külképviseleteken szavazhatnak, levélben nem. Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján. A hajléktalan választópolgár szavazása:   Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik – lakcíme kizárólag csak a Pilisjászfalu megnevezést tartalmazza – akkor a település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.   A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására Tinnyei Napköziotthonos Óvoda, Tinnye Petőfi u. 2. épületében került kijelölésre. Amennyiben a hajléktalan választópolgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.   Mozgóurna igénylése:  –  Mozgóurna iránti kérelmet azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nyújthatnak be, akik:

 • mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
 • vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.

–  Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát a választás kitűzését követően, de -legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. április 4-én pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, avagy a szavazás napján (2014. április 6-án vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben “hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!  Szavazás átjelentkezés alapján: Az átjelentkezési kérelmet azok a választópolgárok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. –  A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2014. április 4.) 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! A választások törvényességének egyik alapvető garanciája, hogy bárki meggyőződhet arról, hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jogosultak. Ennek módja a névjegyzékbe való betekintés, amely annyiban változott, hogy nyomtatott formában nem kerül kifüggesztésre, hanem a választópolgár kizárólag az informatikai rendszeren keresztül tájékozódhat. A betekintés csak a név- és lakcímadatokra terjed ki, személyes adatok megismerésére nincs mód.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

 

 

 A Helyi Választási Iroda Választási a választópolgárok rendelkezésére áll és a felmerült kérdésekben segítséget nyújt az alábbi elérhetőségeken.  

 dr. Imre Gábor jegyző, HVI vezető

2086 Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Telefon: 26/335-076

E-mail: jegyzo@tinnye.hu

Kovácsné Almási Marina anyakönyvvezető, HVI tag

2086 Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Telefon: 26/335-076

E-mail: anyakonyv@tinnye.hu

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

 

Szavazóhelyiség

Napköziotthonos Óvoda Tinnye Akadálymentesített Épület

Választott tagok:

Birinyi Zsuzsanna (elnök)

Morovián Károlyné (elnök h.)

Pajer Ferencné (tag)

Kárász Károlyné (tag)

Bányász Csabáné (tag)

Megbízott tagok (delegáltak):

Fekete Erzsébet (FIDESZ-KDNP)

Fekete Imréné (FIDESZ-KDNP)

Berczeliné Köhler Irén (Magyar Szocialista Párt Együtt-A Korszakváltók Pártja Demokratikus Koalíció Párbeszéd Magyarországért Párt Magyar Liberális Párt)

Makáry Elemér (Magyar Szocialista Párt Együtt-A Korszakváltók Pártja Demokratikus Koalíció Párbeszéd Magyarországért Párt Magyar Liberális Párt)

 

felhívás választási plakát

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment