Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola

2086 Tinnye, Szabadság tér 3.

OM: 032455

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári         Tankerület

Telefon/Fax: 06-26-630-842

 e-mail: iskola@kossuth-tinnye.sulinet.hu

Honlap: http://klait.hupont.hu

Igazgató: Nyulász Izolda

A Kossuth Lajos Általános Iskola jelenleg a közvetlen lakókörnyezetében élő családok  gyermekeinek kínál hatékony és eredményes oktatást, de a környékbeli településekről is várjuk az érdeklődő tanulókat.

Az önkormányzat 432 millió forintot nyert iskolaépítésre, így a 2009/2010-es tanévet már egy teljesen új a 21. század színvonalán berendezett épületben kezdhettük meg.

3 osztályterem 6 szaktanterem: nyelvi, informatikai, ének-zenei, művészeti, természettudományi, technika, valamint fejlesztő és csoportszobák állnak rendelkezésünkre.

Valamennyi osztályterem és szaktanterem interaktív táblával, internet-hozzáféréssel szolgálja a korszerű oktatási módszerek alkalmazását.

Az összevont községi iskolai könyvtár tagja a mozgókönyvtár-hálózatnak, így magas színvonalon elégíti ki tanulóink és a lakosság igényeit.

Indulunk a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázaton is. A pályázat a szakmai (tartalmi és módszertani) fejlesztés mellett biztosítja a szükséges tárgyi eszközöket is.

Iskolánk Pedagógiai programjában a Nevelési program és a Helyi tanterv szoros egységet alkot.

A Nevelési programban meghatározott nevelési alapelveket, a kitűzött célokat és feladatokat elsősorban a tanítás – tanulás folyamatában a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységgel éri el az iskola.

A tananyag cselekvő feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolataik alakulását, segíti eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Végső célunk, hogy bátorító – megengedő tanári attitűddel megalapozzuk pozitív énképüket, amely a személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlen.

Feladatunk, hogy a következő alapvető kulcskompetenciákat kialakítsuk a tanulókban:

  • Ø  anyanyelvi (szövegértés – szövegalkotás)
  • Ø  idegen nyelvi
  • Ø  matematikai – logikai
  • Ø  természettudományos
  • Ø  digitális (SDT alkalmazás)
  • Ø  a hatékony önálló tanulás
  • Ø  szociális (állampolgári) életviteli és környezeti kompetenciák
  • Ø  kezdeményezőképesség és vállalkozói
  • Ø  esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
  • Ø  életpálya-építés

2004/2005. tanévtől emelt óraszámú és szintű testnevelés oktatásban részesülnek első osztálytól azok a tanulók, akik erre fizikailag alkalmasak, és vállalják a versenyeken való megmérettetést. A tanórai testnevelést a DSK (Diák Sport Kör) tevékenységrendszere – kosárlabda, labdarúgás, igény esetén röplabda, asztalitenisz sportágakban – egészíti ki. Jól felszerelt, 2003-ban átadott tornacsarnokban biztosítjuk a sportolási lehetőséget.

3. osztályunk féléves úszástanfolyamon vesz részt.

Az orvosi vizsgálatokon kiszűrt tanulók számára hetente gyógytestnevelő tart speciális testnevelés órát.

A 2005/2006. tanévtől bevezetésre került az emelt szintű angol nyelv oktatása 5. osztálytól felmenő rendszerben, illetve az angol nyelv oktatása az alsó tagozaton első osztálytól.

A 2008/2009. tanévtől az iskola egész napos foglalkozást biztosít elsőseinek két tanító segítségével. A tanórák egész napra való elosztása lehetővé teszi az egyenletes terhelést, a tanórák közé a hosszabb pihenések beiktatását. Nagy súlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére. Jut idő a színvonalas kézműves, művészeti, zenei tevékenységekre, és kötetlen játékra. Nincs napi házi feladat. A tanulók csak hétvégére kapnak otthoni munkát annak érdekében, hogy szüleik könnyebben nyomon követhessék gyermekük fejlődését. Ezt a formát az első három évfolyamra kiterjesztettük.

A napköziben az önálló délutáni tanulás jelenleg 4. osztálytól kezdődően része a napirendnek.

A felső tagozaton a tanórák délelőtt zajlanak. Délután, – igény szerint, – a napközi otthon, szakkörök, sportkör, énekkar, előkészítők, korrepetálások biztosítják a gyerekek felkészülését.

A 2009/2010. tanévtől a szülők igénye alapján térítésköteles emelt szintre előkészítő angol nyelvi órákat biztosítunk, így a heti két válaszható angol nyelv mellett még három órában tanulják tanulóink az angol nyelvet. Negyedik osztálytól lép be a heti ötórás emelt szintű angol nyelvi képzés.

A számítástechnika tantárgy oktatását az 1. osztályban kezdjük, majd 7. osztálytól ECDL vizsgára való felkészítést tartunk igény esetén. Jól felszerelt szaktantermünkben megfelelő feltételeket teremtettünk (szükség szerinti csoportbontás, hálózat kiépítése, korlátlan Internet használat) a kiváló színvonalú oktatáshoz.

Az általános iskolai követelményekkel nehezebben birkózó, felzárkóztatásra szoruló tanulóinknak 1-4 évfolyamon osztályonként egy/két órát biztosítunk egyéni foglalkozásra. Ezzel segítjük az alapkészségek egyéni ütemű kialakítását. Az 5-6. és 7-8. évfolyamon felzárkóztatásra a főbb elméleti tantárgyakból heti egy órában van lehetőség.

Sajátos nevelési igényű tanulóinkat integráltan oktatjuk.

A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében a sajátos nevelési igényű tanulók – egyéni szükségleteiknek megfelelő időben rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt gyógypedagógus, logopédus közreműködésével.

Az iskolánk alsó, felső tagozata iránt érdeklődőknek nyílt órákat szervezünk a második félévben. Negyedévenként szülői értekezleteket, havonta fogadó órákat tartunk.

Leendő elsőseink és szüleik az ovi-suli program segítségével ismerhetik meg iskolánkat. Részükre külön nyílt órákat is tartunk. Augusztus utolsó hetében kölyökgólya-táborban vehetnek részt az elsősök.

Főbb rendezvényeink: Kossuth-nap, karácsonyi ünnepély, suli-buli, farsangi bál, gyermeknap, melyek kiegészülnek a diákönkormányzat igényeihez igazodó programokkal.

Szülői Közösségünk tevékenysége egyre aktívabb nagy sikerrel készülnek különböző rendezvényeinkre.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment