Fokozott figyelem a szabálytalan csapadékvíz-elvezetések felderítésére

iigee: Plotty - indafoto.huTelepülésünket elöntő esőzések, és hóolvadás alkalmával sajnos többször találkozhattak Tinnye község lakói a közterületeken megjelenő szennyvíz látványával. A probléma egyik kiváltó oka, hogy a csapadékvizet sok helyütt a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetik. Ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék kerül a szennyvíz összegyűjtésére szolgáló hálózatba, a kisebb átmérőjű, nem erre a célra tervezett vezetékrendszer nem tudja megfelelő ütemben elvezetni, így az esővízzel higított szennyvíz kiönt az aknákból.

Alapvetően minden, az ingatlanon keletkezett csapadékvizet a telken belül kell elszikkasztani

A szolgáltató üzletszabályzata tiltja

Felhívjuk  a lakosok figyelmét, hogy aki igénybe veszi a csatornaszolgáltatást, szerződéses jogviszonyban áll a DMRV Zrt.-vel, és amennyiben csapadékvizet vezet a szennyvízhálózatba az üzletszabályzat értelmében szerződésszegést követ el.

Komoly költség, súlyos környezetromboló hatás

A szabálytalan csapadékvíz-elvezetések nemcsak komoly, előre nem tervezett költséget jelentenek a szolgáltató számára, hanem súlyos környezetromboló hatással is járnak. Amellett, hogy veszélyeztetik a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat üzemelését, a rendelet előírásait be nem tartó fogyasztók más lakosok életminőségét is rontják.
Közös érdekünk, hogy a szabálytalan használatból eredő kiöntések megszűnjenek! Szeretnénk megvédeni a tinnyeiek egészségét, környezetünket, falunkat, ezért fokozott figyelmet fordítunk az illegális bevezetések feltárására.

 

Milyen következménnyel jár a szabálytalan közműhasználat?

Szabálytalanság megállapítása esetén jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Az ellenőrzés költsége, illetve az elmaradt díj a szabálysértő ügyfelet, a szerződés szerinti fogyasztót terheli, akinek ki kell fizetnie a bevezetett csapadékvíz mennyisége alapján visszamenőlegesen számított csatorna átalánydíjat, valamint a jogszabályellenes állapot megszüntetéséig a havi plusz csatorna átalánydíjat – így a díj összesen igen magas lehet.

„Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött.”

Üzletszabályzat szerint engedély nélküli csapadékvíz bevezetés esetén a bebocsátott mennyiséget az alábbiak szerint kell megállapítani:

QCSV= (A x & x QMÉRT) / 365 x d

ahol:

A: azok a burkolt felületek, amelyekről a csapadékvíz a szennyvízelvezető rendszerbe jut  (ha);

&: vízelvezetési együttható (lefolyási tényező), a lehullott csapadéknak a csatornába jutó

hányadát kifejező szám az MI-10-455/2-1988. számú műszaki irányelv szerint;

QMÉRT: mértékadó csapadékmennyiség (mm/év), az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az

adott területre vonatkozó elmúlt 10 éves átlagadata szerint;

QCSV: az elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyisége (m3/nap);

d: csapadékvíz bevezetés időtartama (nap).

Amennyiben Ön is érintett, mielőbb gondoskodjon a jogszabályellenes helyzet megszüntetéséről!