Adatkezelési tájékoztató Ebösszeíró adatlap

1./ Adatkezelő: Tinnye Község Önkormányzata (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), képviseli: Krix Lajos polgármester, valamint Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), képviseli: Geréb Tünde jegyző (jegyzo[at]tinnye[dot]hu)

2./ Adatkezelés célja: az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-ában foglalt, az ebösszeírással kapcsolatos kötelezettség teljesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében történik.

3./ Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4./ Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott alábbi adatok:

 • az eb tulajdonosának neve, címe,
 • az ebtartó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme,
 • az eb fajtája (vagy fajtajellege vagy a keverék mivoltára való utalás), neme, születési ideje, színe, hívóneve,
 • az eb tartási helye,
 • a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma, a beültetés időpontja, a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
 • ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
 • az eb oltási könyvének száma, az azt kiadó szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
 • az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyag, annak gyártási száma, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
 • a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának ténye, időpontja,
 • kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma, kiállításának időpontja, a kiállító szolgáltató állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
 • az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adat,
 • elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolata.

5./ Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a beérkező adatlapokat és az érintettek adatlapon szereplő személyes adatait a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet előírásai szerint iktatja, tartja nyilván és őrzi meg.

6./ Adatok megismerésére jogosultak köre: az érintett személy által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.

7./ Adatok továbbítása harmadik személy részére: Az Ávtv. 42/B. § (3) bekezdésében meghatározott esetben – ha az ebösszeírás során megadott adatok eltérnek az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal – adat továbbítására kerül sor az ebnyilvántartás működtetője részére.

8./ Adatkezelés folyamata: Tinnye Község Önkormányzata az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A Tinnye közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosa, illetve tartója az ebösszeírás során köteles az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. Az Adatkezelő minden benyújtott adatlapot a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint iktat, az adatokat összesíti és összeveti az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, eltérés esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének.

9./ Adatfeldolgozó: Adatkezelő az adatkezelés során nem von be adatfeldolgozót.

10./ Adatbiztonsági intézkedés: Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekben, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

11./ Érintett személy jogai: az érintett személy az Adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről.

12./ Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségei:

12.1./ Adatvédelmi Tisztviselő: amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek vagy annak veszélye fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:

Név: Egri Krisztina
Beosztás: adatvédelmi ügyintéző
Telefon: +36-30-156-9350
E-mail: igazgatas[at]pilisjaszfalu[dot]hu
Postacím: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

12.2./ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH): az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím (székhely): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu

12.3./ Bírósági eljárás: amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz is fordulhat.