Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. 

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében és egyéb jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok, hatáskörök ellátása, önálló szervezeti egység vezetése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Aljegyzői feladatkör 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, igazgatásszervező diploma/jogász végzettség/államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség/közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő/okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség 
 • Közigazgatási vezetői beosztásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 • Önkormányzati hivatalban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 
 • Közigazgatási szakvizsga 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság 
 • Közigazgatási szakvizsga hiányában a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés 
 • 6 hónap próbaidő 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közgazdasági szakirány, 
 • Jegyzői vagy aljegyzői, illetve egyéb önkormányzati vezetői munkakörben szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az aljegyző munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés 
 • A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik 
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 84-87.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn 
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat 
 • Közigazgatási gyakorlat igazolása 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/92/2021., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző
 • Személyesen: Geréb Tünde jegyző, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. 
A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról a két település polgármesterének egyetértésével a jegyző dönt. 
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet. 
 
 

< Vissza a hírekhez