Adatvédelmi tájékoztató

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés alapján a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az ügyfeleket a személyes adatoknak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

Adatkezelő neve:

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

Posta címe:

2086 Tinnye, Bajcsy Zs. u. 9.

Telefonszáma:

+36 26 335 076; +36 70 374 0250

Kirendeltsége:

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

Telefonszám:

+36 30 156 9350

E-mail cím:

hivatal[at]tinnye[dot]hu; hivatal[at]pilisjaszfalu[dot]hu

Honlap:

www.tinnye.hu; www.pilisjaszfalu.hu

Adatkezelő képviselője:

Geréb Tünde jegyző

Adatvédelmi ügyintéző neve:

Egri Krisztina

Adatvédelmi ügyintéző elérhetősége:

+36 30 156 9350; igazgatas[at]pilisjaszfalu[dot]hu

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozóan a GDPR 13-14. cikkei szerinti adatokról a fenti elérhetőségeinken nyújtunk tájékoztatást.

1. A személyes adatok kezelésének célja, és az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és az adatkezelési célonként meghatározott Tájékoztatókban foglaltaknak megfelelően kezeli. A Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtására, valamint a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli.

2. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Hivatal a személyes adatokat ügytípusonként az ágazati jogszabály által meghatározott időtartamig és az abban meghatározott cél teljesüléséig kezeli.

3. A személyes adatok kezelése tekintetében Önt megillető jogok

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Hivatalunk adatkezelőként a GDPR 13. és 14. cikke alapján köteles Önt a személyes adatai kezelésére vonatkozó meghatározott információkról tájékoztatni. Ezen információk - az I. pontban közölt adatokon túlmenően - a következők:

 • Hivatal és képviselőjének adatait
 • az adatkezelés célját
 • az adatkezelés jogalapját
 • a személyes adatok címzettjei vagy címzett kategóriáit
 • külföldi adattovábbítást
 • adattárolás időtartamát
 • érintetti jogokat
 • jogorvoslati lehetőségeket
 • automatizált döntéshozatalt
 • technikai szervezési intézkedéseket

3.2. Hozzáféréshez való jog

Érintettként a GDPR 15. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy Hivatalunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai, 
 • a személyes adatok kategóriái, 
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok kategóriáit közölték, vagy közölni fogják, a személyes adat tárolásának időtartama,
 • az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha a személyes adatok forrása nem Ön, akkor a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ,
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk,
 • a személyes adat harmadik országba történő továbbítása esetén a megfelelő garanciák.

A hozzáféréshez való jog a személyes adatokon végzett műveletek követhetőségét szolgálja. Az érintett tájékoztatást kaphat az adatkezeléssel összefüggésben. A hozzáféréshez való jog a folyamatban lévő adatkezelések vonatkozásában értelmezhető. Az érintett jogát szóban, írásban vagy elektronikus úton is gyakorolhatja. A Hivatal köteles az érintett rendelkezésére bocsátani az adatkezelés tárgyát képező információk papír vagy elektronikus másolatát. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét a Hivatal elektronikus formátumban köteles az információt az érintett rendelkezésére bocsátani. A tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani, azonban a Hivatal a tájékoztatás nyújtásával járó, adminisztrációs költségekre ésszerű díjat számíthat fel. A Hivatal köteles az érintett kérelmének indokolatlan késedelem nélkül eleget tenni. Amennyiben a Hivatal úgy dönt, hogy nem tesz eleget az érintett kérelmének, akkor erről, valamint az elutasítás indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Hivatal megtagadhatja a hozzáférés iránti kérelem teljesítését:

 • ha a kérelem megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzó
 • ha nem kezeli az érintett személyes adatát
 • ha a kérelmet nem az érintett nyújtotta be, azaz más személyekre vonatkozó adatszolgáltatásra irányul
 • ha ágazati jogszabály lehetővé teszi a korlátozást vagy megtagadást

3.3 Helyesbítéshez való jog

Érintettként a GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk által kezelt pontatlan személyes adatát kérésére késedelem nélkül helyesbítsük, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével kérheti a hiányos személyes adatainak - nyilatkozata alapján történő - kiegészítését. A helyesbítési jog mind az automatizált módon, mind pedig a manuális adatkezelésekre kiterjed. A személyes adatok pontosítása, kiegészítése független azok forrásától. A helyesbítésre irányuló kérelmét a Hivatal posta címére vagy e-mail címére küldheti.

3.4 Törléshez való jog

Érintettként a GPDR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatok kezelése már nem szükséges
 • az adatkezelésnek már nincs jogalapja
 • a tiltakozáshoz való jog gyakorlása
 • jogellenes adatkezelés
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
 • közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

A törlés hatálya minden, az érintettre vonatkozó személyes adatra kiterjed függetlenül annak forrásától. A Hivatal az adatok kezelésének időtartamát az adatkörök tekintetében az irányadó jogszabályok által határozza meg és ennek megfelelően törli. Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

3.5 Korlátozáshoz való jog

Érintettként a GDPR 18. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére Hivatalunk korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ebben az esetben a pontosság ellenőrzésének befejezéséig a Hivatal köteles felfüggeszteni a vitatott pontosságú személyes adatokon végzett műveleteket
 • az adatkezelés jogellenes
 • a személyes adatok kezelése már nem szükséges
 • tiltakozáshoz való jog gyakorlása

Az érintettre vonatkozó minden személyes adat a korlátozás hatálya alá tartozhat, amennyiben az érintett kérelmezi az adatkezelés ideiglenes szüneteltetését. A korlátozás feloldására kizárólag megfelelő jogalap alapján kerülhet sor. Ez az érintett hozzájárulása, az adatkezelés vagy harmadik személy jogos érdeke, valamint megfelelő közérdek. A korlátozáshoz való jog keretében Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

3.6. Adathordozhatósághoz való jog

Érintettként a GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Jogosul arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Hivatalunk akadályozná. Ez a jogosultság nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ezen túlmenően a kérelem megtagadására a 3.2. pontban leírtak alkalmazandók.

Amennyiben az adatkezelés alapja nem közhatalmi jogosítvány gyakorlása, úgy Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

3.7. Tiltakozáshoz való jog

Érintettként a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Hivatalunk általi kezelése ellen ideértve a profilalkotást is. A tiltakozáshoz való jog keretében Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

Az érintett tiltakozása esetén a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Hatálya kiterjed az automatizált módon, mind pedig a manuális adatkezelésekre. Az érintett csak abban az esetben tiltakozhat a személyes adatai ellen, ha az adatkezelés közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján szükséges. Tiltakozhat továbbá, ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzési célból történik, valamint, ha tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre. Kivételt jelent a tiltakozási jog alól, ha közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség az adatkezelésre, tehát a Hivatal közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében végzett személyes adatkezelése ellen, az érintett nem érvényesítheti ezen jogát.

3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult, arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan kizárólag automatizát adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem érvényesül a tilalom, ha:

 • az érintett és a Hivatal közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 • a döntés meghozatalát uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul a döntés

3.9. Jogorvoslathoz való jog

Bírósági jogérvényesítés:

- Személyes adatai kezelése tekintetében az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az Ön választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.

Bejelentés a felügyeleti hatósághoz:

- A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el, amely felé Ön bejelentéssel élhet a személyes adatai kezelését érintően.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu

4. Bejelentés, kérelem, panasz benyújtása

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel vagy sérelem éri Önt, illetve ezeket vélelmezi, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni a Hivatalunknál szóban vagy írásban az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén. Az ügyintézés határideje 30 nap, amely határidő elmulasztása esetén Ön bejelentést tehet a Felügyeleti Hatóságnál.

5. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, Hivatalunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatás során Hivatalunk ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint Hivatalunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

6. Technikai és szervezési intézkedések leírása

A Hivatal belső Adatvédelmi,-Információbiztonsági és Iratkezelési szabályzatot alkot melyben az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedéseket részletesen szabályozta, vezeti az előírt nyilvántartásokat és minden adatkezelés vonatkozásában átlátható tájékoztatást nyújt az érintettek részére.