Pályázatok


Ajánlattételi felhívás, Tinnye Damjanich utca vízelvezetése és szilárd burkolattal történő ellátása


Ingatlan bérbeadás ajánlattételi felhívás üzlethelyiség bérleti jogáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/10. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található „Zöli” üzlethelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.

Üzlethelyiség műszaki adatai: alapterülete 51,25 m2, összközműves.

Bérleti díj: 800 Ft/m2/hó, kaució kéthavi bérleti díj.

A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2021. október 31-ig lehet benyújtani. A döntést követően a birtokba adás kezdő napja 2021. december 1.

Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő soron következő ülésén dönt.

A pályázatban szerepeltetni kell minden olyan információt, ami a képviselő-testület döntéshozatalát segíti. 

Az elbírálás szempontjából prioritást élvez a lakosság alapellátásnak biztosításával kapcsolatos pályázati cél. 


Ajánlattételi felhívás Tinnye, Bocskai úti járda felújítása


Szolgálati lakás felújítása – ajánlattételi felhívás


Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján, a 35/2021 (XI.29.)  sz. határozatával kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára /”B” típusú kiírás/ és a felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók számára/” A” típusú kiírás/ 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázók, akik az adott települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek 2021. november 5-ig adhatják be kérelmüket elektronikusan az EPER-BURSA rendszerben, valamint papíralapon az önkormányzatnál.

A részletes pályázati kiírások itt olvashatók:

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/
https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/


Pályázati felhívás védőnő munkakör betöltésére (Pilisjászfalu)

Pilisjászfalu Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére Pilisjászfalura.

A pályázati kiírás szövege letölthető innen.


Pályázati felhívás könyvelő munkakör betöltésére

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  könyvelő munkakör betöltésére Tinnyére.

A pályázati kiírás letölthető innen.


Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Tinnye Község Önkormányzata polgármesterének 6/2020. (VI.10.) határozata alapján – az alábbiakban részletezett feltételekkel – pályázatot hirdet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének civil szervezetek támogatásának felhasználására.

A civil szervezetek támogatása egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és eseti közösségi rendezvények szervezésének pénzügyi támogatására szolgál.

 • a települési szintű ünnepek, hagyományteremtő vagy hagyományőrző rendezvények megvalósításához;
 • mindazokhoz az oktatási, sport és kulturális programokhoz, projektekhez és eseti közösségi rendezvényekhez, amelyeket vállalkozó kedvű önszerveződések kezdeményeznek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a közösségi célok érvényesülését segítik elő, így különösen:
  • a települési egészségmegőrző, családi sportrendezvények, közösségi programok, rendezvények
  • a település közösségeinek kultúráját, múltjának tárgyi és szellemi emlékeit őrző-bemutató, így a térségi együttműködést és partnerséget erősítő programok, projektek megvalósítása.

Nem nyújthatnak be pályázatot semmilyen jogcímen magánszemélyek, továbbá az Önkormányzat, annak Hivatala és Intézménye, a helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő gazdasági társaságok, alapítványok.

A Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok, a Pályázók köre:

 • pályázni csak részletes forgatókönyvvel, s annak részeként részletes, a bevételi terveket is bemutató program-költségvetéssel lehet, megjelölve az alapból igényelt támogatásnak azt az alsó határát is, mely alatt a pályázó elállna a program megvalósítására irányuló szándékától;
 • egyszemélyi felelős képviselőjüket megnevezve – a települési székhelyű, a pályázat beadása időpontjában egy évnél korábban bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, továbbá az önkormányzati intézményekben több mint 2 éve folyamatosan működő közösségek és csoportok, valamint a helyi kisebbségi, nemzetiségi szervezetek nyújthatnak be – akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell előző évi tevékenységükről szóló rövid beszámolójukat is.

pályázathoz csatolni kell a Pályázati felhívás mellékleteként szereplő kitöltött pályázati adatlapot,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény korlátozásainak hatálya alá.
 A Pályázatok benyújtási címe:

A pályázatokat a Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a Önkormányzati Hivatalba (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) postai úton vagy munkaidőben személyesen lehet eljuttatni.

A pályázat benyújtása és elbírálása két fordulóban történik:

I. forduló beadási határidő: 2020. június 30.

(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra),

II. forduló beadási határidő: 2020. szeptember 15.

(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra).

A benyújtott pályázatokat Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el.

A pályázatok értékelésének szempontjai:

 • a pályázat a Tinnye Község Önkormányzata által preferált közösségi (egészségőrző, sport, kulturális, oktatási, közbiztonsági) céloknak való megfelelősége,
 • állandó (hagyományos), hagyományteremtő vagy eseti rendezvényre szól-e a pályázat,
 • megfelel-e a pályázat a felhívásban előírt tartalmi követelményeknek (ld. fentebb),
 • mekkora a tervezett programmal várhatóan érintett (lakosság) létszám.

További tudnivalók:

A civil szervezetek támogatásából csak „támogatás” igényelhető, a program teljes finanszírozása nem!

A megítélt támogatási összeg tiszteletdíjra, utazási költségtérítésre, valamint a program megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre, technikai és esetenként a rendezvény részét képező élelmezési kiadásokhoz történő hozzájárulásra fordítható!

A nyertes pályázatok alapján megítélt – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatás a nyertes pályázókkal kötendő támogatási megállapodásban leírt feltételekkel használható fel:

– előző évről nyitott pályázati elszámolás nem vehető figyelembe, s olyan pályázó, akinek nyitott (korábban nyert, s még el nem számolt) pályázata van, az eleve nem nyújthat be pályázatot újbóli támogatás iránt!

– a támogatás felhasználását követő 30 napon belül a Képviselő-testület felé rövid írásos értékelés nyújtandó be a megvalósult célról – melyhez a pályázó köteles csatolni az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának ellenjegyzésével igazolt számlák másolatát is és a melléklet szerinti kitöltött és aláírt pályázati űrlapot is,

– a megítélt támogatás mértéke pályázatonként maximálisan 150.000.- Ft. A pályázónak a pályázat költségvetésének legalább 10 %-nak megfelelő összeget önrész felhasználásával a pályázat megvalósítására kell fordítania. Az önrésznek készpénzben, vagy bankszámla követelésben kell rendelkezésre állnia.

– A nyertes pályázókkal az Önkormányzat a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának pontos feltételeiről szóló Megállapodást köt, amelyben részletesen rögzíti az civil szervezetek támogatásának pénzeszközeivel történő elszámolás rendjét.

A fenti feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a Pályázó számlaképes szervezet, így részére „átadott pénzeszközként” kerül át a teljes megítélt támogatás!

Krix Lajos polgármester