Pályázatok


Pályázati felhívás védőnő munkakör betöltésére (Pilisjászfalu)

Pilisjászfalu Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére Pilisjászfalura.

A pályázati kiírás szövege letölthető innen.


Pályázati felhívás könyvelő munkakör betöltésére

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  könyvelő munkakör betöltésére Tinnyére.

A pályázati kiírás letölthető innen.


Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Tinnye Község Önkormányzata polgármesterének 6/2020. (VI.10.) határozata alapján – az alábbiakban részletezett feltételekkel – pályázatot hirdet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének civil szervezetek támogatásának felhasználására.

A civil szervezetek támogatása egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és eseti közösségi rendezvények szervezésének pénzügyi támogatására szolgál.

 • a települési szintű ünnepek, hagyományteremtő vagy hagyományőrző rendezvények megvalósításához;
 • mindazokhoz az oktatási, sport és kulturális programokhoz, projektekhez és eseti közösségi rendezvényekhez, amelyeket vállalkozó kedvű önszerveződések kezdeményeznek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a közösségi célok érvényesülését segítik elő, így különösen:
  • a települési egészségmegőrző, családi sportrendezvények, közösségi programok, rendezvények
  • a település közösségeinek kultúráját, múltjának tárgyi és szellemi emlékeit őrző-bemutató, így a térségi együttműködést és partnerséget erősítő programok, projektek megvalósítása.

Nem nyújthatnak be pályázatot semmilyen jogcímen magánszemélyek, továbbá az Önkormányzat, annak Hivatala és Intézménye, a helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő gazdasági társaságok, alapítványok.

A Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok, a Pályázók köre:

 • pályázni csak részletes forgatókönyvvel, s annak részeként részletes, a bevételi terveket is bemutató program-költségvetéssel lehet, megjelölve az alapból igényelt támogatásnak azt az alsó határát is, mely alatt a pályázó elállna a program megvalósítására irányuló szándékától;
 • egyszemélyi felelős képviselőjüket megnevezve – a települési székhelyű, a pályázat beadása időpontjában egy évnél korábban bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, továbbá az önkormányzati intézményekben több mint 2 éve folyamatosan működő közösségek és csoportok, valamint a helyi kisebbségi, nemzetiségi szervezetek nyújthatnak be – akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell előző évi tevékenységükről szóló rövid beszámolójukat is.

pályázathoz csatolni kell a Pályázati felhívás mellékleteként szereplő kitöltött pályázati adatlapot,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény korlátozásainak hatálya alá.
 A Pályázatok benyújtási címe:

A pályázatokat a Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a Önkormányzati Hivatalba (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) postai úton vagy munkaidőben személyesen lehet eljuttatni.

A pályázat benyújtása és elbírálása két fordulóban történik:

I. forduló beadási határidő: 2020. június 30.

(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra),

II. forduló beadási határidő: 2020. szeptember 15.

(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra).

A benyújtott pályázatokat Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el.

A pályázatok értékelésének szempontjai:

 • a pályázat a Tinnye Község Önkormányzata által preferált közösségi (egészségőrző, sport, kulturális, oktatási, közbiztonsági) céloknak való megfelelősége,
 • állandó (hagyományos), hagyományteremtő vagy eseti rendezvényre szól-e a pályázat,
 • megfelel-e a pályázat a felhívásban előírt tartalmi követelményeknek (ld. fentebb),
 • mekkora a tervezett programmal várhatóan érintett (lakosság) létszám.

További tudnivalók:

A civil szervezetek támogatásából csak „támogatás” igényelhető, a program teljes finanszírozása nem!

A megítélt támogatási összeg tiszteletdíjra, utazási költségtérítésre, valamint a program megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre, technikai és esetenként a rendezvény részét képező élelmezési kiadásokhoz történő hozzájárulásra fordítható!

A nyertes pályázatok alapján megítélt – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatás a nyertes pályázókkal kötendő támogatási megállapodásban leírt feltételekkel használható fel:

– előző évről nyitott pályázati elszámolás nem vehető figyelembe, s olyan pályázó, akinek nyitott (korábban nyert, s még el nem számolt) pályázata van, az eleve nem nyújthat be pályázatot újbóli támogatás iránt!

– a támogatás felhasználását követő 30 napon belül a Képviselő-testület felé rövid írásos értékelés nyújtandó be a megvalósult célról – melyhez a pályázó köteles csatolni az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának ellenjegyzésével igazolt számlák másolatát is és a melléklet szerinti kitöltött és aláírt pályázati űrlapot is,

– a megítélt támogatás mértéke pályázatonként maximálisan 150.000.- Ft. A pályázónak a pályázat költségvetésének legalább 10 %-nak megfelelő összeget önrész felhasználásával a pályázat megvalósítására kell fordítania. Az önrésznek készpénzben, vagy bankszámla követelésben kell rendelkezésre állnia.

– A nyertes pályázókkal az Önkormányzat a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának pontos feltételeiről szóló Megállapodást köt, amelyben részletesen rögzíti az civil szervezetek támogatásának pénzeszközeivel történő elszámolás rendjét.

A fenti feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a Pályázó számlaképes szervezet, így részére „átadott pénzeszközként” kerül át a teljes megítélt támogatás!

Krix Lajos polgármester