Pályázatok


Ajánlattételi felhívás


Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére


Álláspályázat közművelődési munkatárs munkakör betöltésére


Álláspályázat műszaki ügyintéző munkakör betöltésére


Ingatlan bérbeadás ajánlattételi felhívás „Tejház” bérleti jogáról


Álláspályázat könyvelő munkakör betöltésére


Ajánlattételi felhívás, Tinnye Damjanich utca vízelvezetése és szilárd burkolattal történő ellátása


Ingatlan bérbeadás ajánlattételi felhívás üzlethelyiség bérleti jogáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/10. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található „Zöli” üzlethelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.

Üzlethelyiség műszaki adatai: alapterülete 51,25 m2, összközműves.

Bérleti díj: 800 Ft/m2/hó, kaució kéthavi bérleti díj.

A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2021. október 31-ig lehet benyújtani. A döntést követően a birtokba adás kezdő napja 2021. december 1.

Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő soron következő ülésén dönt.

A pályázatban szerepeltetni kell minden olyan információt, ami a képviselő-testület döntéshozatalát segíti. 

Az elbírálás szempontjából prioritást élvez a lakosság alapellátásnak biztosításával kapcsolatos pályázati cél. 


Ajánlattételi felhívás Tinnye, Bocskai úti járda felújítása


Szolgálati lakás felújítása – ajánlattételi felhívás


Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján, a 35/2021 (XI.29.)  sz. határozatával kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára /”B” típusú kiírás/ és a felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók számára/” A” típusú kiírás/ 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázók, akik az adott települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek 2021. november 5-ig adhatják be kérelmüket elektronikusan az EPER-BURSA rendszerben, valamint papíralapon az önkormányzatnál.

A részletes pályázati kiírások itt olvashatók:

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/
https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/


Pályázati felhívás védőnő munkakör betöltésére (Pilisjászfalu)

Pilisjászfalu Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére Pilisjászfalura.

A pályázati kiírás szövege letölthető innen.


Pályázati felhívás könyvelő munkakör betöltésére

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  könyvelő munkakör betöltésére Tinnyére.

A pályázati kiírás letölthető innen.


Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Tinnye Község Önkormányzata polgármesterének 6/2020. (VI.10.) határozata alapján – az alábbiakban részletezett feltételekkel – pályázatot hirdet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének civil szervezetek támogatásának felhasználására.

A civil szervezetek támogatása egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és eseti közösségi rendezvények szervezésének pénzügyi támogatására szolgál.

 • a települési szintű ünnepek, hagyományteremtő vagy hagyományőrző rendezvények megvalósításához;
 • mindazokhoz az oktatási, sport és kulturális programokhoz, projektekhez és eseti közösségi rendezvényekhez, amelyeket vállalkozó kedvű önszerveződések kezdeményeznek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a közösségi célok érvényesülését segítik elő, így különösen:
  • a települési egészségmegőrző, családi sportrendezvények, közösségi programok, rendezvények
  • a település közösségeinek kultúráját, múltjának tárgyi és szellemi emlékeit őrző-bemutató, így a térségi együttműködést és partnerséget erősítő programok, projektek megvalósítása.

Nem nyújthatnak be pályázatot semmilyen jogcímen magánszemélyek, továbbá az Önkormányzat, annak Hivatala és Intézménye, a helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő gazdasági társaságok, alapítványok.

A Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok, a Pályázók köre:

 • pályázni csak részletes forgatókönyvvel, s annak részeként részletes, a bevételi terveket is bemutató program-költségvetéssel lehet, megjelölve az alapból igényelt támogatásnak azt az alsó határát is, mely alatt a pályázó elállna a program megvalósítására irányuló szándékától;
 • egyszemélyi felelős képviselőjüket megnevezve – a települési székhelyű, a pályázat beadása időpontjában egy évnél korábban bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, továbbá az önkormányzati intézményekben több mint 2 éve folyamatosan működő közösségek és csoportok, valamint a helyi kisebbségi, nemzetiségi szervezetek nyújthatnak be – akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell előző évi tevékenységükről szóló rövid beszámolójukat is.

pályázathoz csatolni kell a Pályázati felhívás mellékleteként szereplő kitöltött pályázati adatlapot,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény korlátozásainak hatálya alá.
 A Pályázatok benyújtási címe:

A pályázatokat a Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a Önkormányzati Hivatalba (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) postai úton vagy munkaidőben személyesen lehet eljuttatni.

A pályázat benyújtása és elbírálása két fordulóban történik:

I. forduló beadási határidő: 2020. június 30.

(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra),

II. forduló beadási határidő: 2020. szeptember 15.

(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra).

A benyújtott pályázatokat Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el.

A pályázatok értékelésének szempontjai:

 • a pályázat a Tinnye Község Önkormányzata által preferált közösségi (egészségőrző, sport, kulturális, oktatási, közbiztonsági) céloknak való megfelelősége,
 • állandó (hagyományos), hagyományteremtő vagy eseti rendezvényre szól-e a pályázat,
 • megfelel-e a pályázat a felhívásban előírt tartalmi követelményeknek (ld. fentebb),
 • mekkora a tervezett programmal várhatóan érintett (lakosság) létszám.

További tudnivalók:

A civil szervezetek támogatásából csak „támogatás” igényelhető, a program teljes finanszírozása nem!

A megítélt támogatási összeg tiszteletdíjra, utazási költségtérítésre, valamint a program megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre, technikai és esetenként a rendezvény részét képező élelmezési kiadásokhoz történő hozzájárulásra fordítható!

A nyertes pályázatok alapján megítélt – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatás a nyertes pályázókkal kötendő támogatási megállapodásban leírt feltételekkel használható fel:

– előző évről nyitott pályázati elszámolás nem vehető figyelembe, s olyan pályázó, akinek nyitott (korábban nyert, s még el nem számolt) pályázata van, az eleve nem nyújthat be pályázatot újbóli támogatás iránt!

– a támogatás felhasználását követő 30 napon belül a Képviselő-testület felé rövid írásos értékelés nyújtandó be a megvalósult célról – melyhez a pályázó köteles csatolni az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának ellenjegyzésével igazolt számlák másolatát is és a melléklet szerinti kitöltött és aláírt pályázati űrlapot is,

– a megítélt támogatás mértéke pályázatonként maximálisan 150.000.- Ft. A pályázónak a pályázat költségvetésének legalább 10 %-nak megfelelő összeget önrész felhasználásával a pályázat megvalósítására kell fordítania. Az önrésznek készpénzben, vagy bankszámla követelésben kell rendelkezésre állnia.

– A nyertes pályázókkal az Önkormányzat a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának pontos feltételeiről szóló Megállapodást köt, amelyben részletesen rögzíti az civil szervezetek támogatásának pénzeszközeivel történő elszámolás rendjét.

A fenti feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a Pályázó számlaképes szervezet, így részére „átadott pénzeszközként” kerül át a teljes megítélt támogatás!

Krix Lajos polgármester